Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNA INŠPEKCIJA

 

Na osnovi Pravilnika o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/2004) od 31. julija 2004 dalje v Sloveniji organizira in opravlja nadzor nad delom vseh izvajalcev programov, storitev in drugih dejavnosti na področju socialnega varstva socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za delo.

 

Inšpekcijski nadzor, in sicer kot redni ali izredni nadzor, opravljajo inšpektorji za socialne zadeve, ki imajo v primeru ugotovljenih kršitev pooblastila tudi za izrekanje konkretnih ukrepov za zagotovitev učinkovitosti delav korist uporabnikov. Inšpektorji nadzirajo v okviru socialne inšpekcije, katere vzpostavitev je bila predvidena že v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005, izvajanje socialno varstvene dejavnosti tako v javnih zavodih kot pri koncesionarjih in izvajalcih, ki so pridobili dovoljenje za delo, na primer v centrih za socialno delo, domovih starejših občanov, posebnih socialno-varstvenih zavodih za odrasle, zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov, varstveno-delovnih centrih, izvajalcih večletnih dopolnilnih programov in drugih programov, ki jih sofinancira država.

 

Letni program rednih nadzorov določi na predlog direktorja inšpekcije glavni inšpektor vsako leto do 31. januarja, določeni pa so izvajalci dejavnosti in strokovna področja, ki jih bodo morali inšpektorji pri teh izvajalcih še posebno dobro preučiti. Izvajalci, pri katerih je načrtovan nadzor v tekočem letu, so s tem tudi seznanjeni.

 

Izredni nadzor lahko odredi glavni inšpektor, in sicer na podlagi zahteve upravičenca do storitve ali njegovega zakonitega zastopnika, na utemeljeno pobudo družinskega člana upravičenca ali uporabniškega združenja, na zahtevo ali pobudo ustanovitelja izvajalske dejavnosti oziroma organa upravljanja izvajalca dejavnosti ali na zahtevo reprezentativnega sindikata pri delodajalcu. Izredni nadzor se lahko opravi tudi, če direktor socialne inšpekcije oceni, da je to potrebno. Socialna inšpekcija pa vzpostavi in vodi evidenco rednih in izrednih nadzorov ter izrečenihukrepov.

 

Poleg inšpekcijskega nadzora se izvajalcem dejavnosti programov, storitev in drugih dejavnosti na področju socialnega varstva zagotavlja še inštruktažno svetovanje, ki ga organizira socialna zbornica, izvajajo pa ga tričlanske komisije strokovnjakov, ki jih imenuje pristojni organ socialne zbornice.

 

KONTAKT:

Socialna inšpekcija

Verovškova ulica 64a

1000 LJUBLJANA

telefon: 01 280 36 60

faks: 01 280 36 77

direktor: Peter Stefanoski

e-pošta: peter.stefanoski(at)gov.si

uradne ure: ponedeljek od 9. ure do 11. ure