Skoči na vsebino

DELITEV HRANE IZ ZALOG SKUPNOSTI (2006-2013)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sta se v začetku leta 2005 dogovorili o sodelovanju pri ukrepu razdeljevanja hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti najbolj ogroženim osebam. Gre za aktivnost v okviru ukrepov za stabilizacijo trgov s kmetijskimi proizvodi, ki jo Evropska skupnost izvaja vsako leto v državah članicah.

 

Pravila za izvajanje programa so določena v Uredbi Sveta (EGS) št. 3730/87  in Uredbi Komisije (EGS) št. 3149/92. Stroški, ki nastanejo pri dejavnostih za izvedbo letnega načrta, so v skladu z uredbo, sestavni del izdatkov za stabilizacijo trga s kmetijskimi proizvodi iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za ta ukrep je Vlada Republike Slovenije konec oktobra 2005 sprejela Uredbo za izvajanje Uredb Sveta (EGS) in Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog (Uradnem list RS, št. 96/2005, 36/2007) ter na ta način pripravila pravno podlago za izvajanje programa v Sloveniji.

 

Na podlagi uredbe je imenovana medresorska koordinacijska skupina za izvedbo ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti. Skupino vodi državni sekretar oziroma državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, njen namestnik pa je generalni direktor direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

 

Po uredbi je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) zadolženo za izbor humanitarnih organizacij, ki v okviru tega ukrepa razdeljujejo hrano najbolj ogroženim osebam v Republiki Sloveniji. Pogoji iz javnega razpisa so naslednji:

 • status humanitarne organizacije
 • vzpostavljena mreža za razdeljevanje hrane na lokalni ravni
 • ustrezni prostori in prostovoljci za razdeljevanje paketov, blaga in obrokov ter transport
 • izdelani postopki za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti prejemnikov ter
 • vodenje računovodskih evidenc.

* Poročilo o izvajanju ukrepa pomoči v hrani iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti za leto 2008

Za leti 2009 in 2010 sta bila na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86/2008 (5. 9. 2008), izbrana Rdeči križ Slovenije (RKS) in Slovenska Karitas (SK), ki ukrep izvajata že od vsega začetka.

 

Po uredbi je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zadolženo tudi za predhodno potrditev meril za izpolnjevanje pogojev za najbolj ogrožene osebe iz ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog. Za obdobje 2009-2010 je MDDSZ potrdilo, da so merila naslednja:

 • prejemniki denarne socialne pomoči
 • posamezniki ali družine, ki s svojimi dohodki presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu in za katere pristojni Rdeči križ Slovenije oziroma območno združenje ali Slovenska Karitas oziroma župnijska Karitas oceni, da potrebujejo pomoč oziroma jih na te napoti pristojni center za socialno delo
 • zaposleni, ki dalj časa niso prejeli plače, na primer »stečajniki«
 • brezposelni, ki so zaključili z javnimi deli in niso upravičeni niti do nadomestila za primer brezposelnosti niti do denarne socialne pomoči
 • posamezniki ali družine, ki se nenadoma znajdejo v težkih življenjskih, materialnih in socialnih okoliščinah, na katere ne morejo vplivati in zaradi katerih imajo dodatne stroške (starost, bolezen, invalidnost, duševno stanje,…)
 • posamezniki ali družine, prizadete zaradi naravnih ali drugih nesreč večjega ali manjšega obsega
 • posamezniki brez statusa, stalnega prebivališča ter tujci in izbrisani
 • posamezniki, ki se jim nudi pomoč v zavetiščih, zatočiščih, sprejemališčih, javnih kuhinjah, materinskih in prehodnih domovih in podobnih socialnih institucijah ter posamezniki odvisniki
 • posamezniki, ki so udeleženci taborov, zdraviliških letovanj, namenjenih socialno ogroženim, oziroma preventivnih taborov in delavnic za otroke in mladino
 • brezdomci na ulici (v primeru konzervirane hrane).

Program se izvaja skladno z letnim načrtom, ki ga sprejme Evropska komisija pred začetkom oktobra tekočega leta, izvaja pa se od 1. oktobra tekočega leta do 31. decembra naslednjega leta. Letni načrt določa količine kmetijskih proizvodov, ki bodo državi članici na voljo za razdeljevanje, ter višino odobrenih administrativnih in transportnih stroškov za izvedbo letnega načrta. Če v času sprejemanja letnega načrta posameznega proizvoda ni v intervencijskih zalogah, lahko Evropska komisija državi članici dodeli tudi denarna sredstva za nakup proizvodov na trgu Skupnosti.

 

Letni načrt za leto 2010 je bil 20. novembra 2009 objavljen v Uradnem listu EU št. L 306/5 (Uredba Komisije (ES) št. 1111/2009). Sloveniji so bile dodeljene naslednje vrste in količine intervencijskih proizvodov:

 

Intervencijski proizvodKoličina (t)Denarna sredstva za nakup (EUR)
žita9.810
žita (riž)377.183
posneto mleko v prahu (PMP)600
sladkor289
SKUPNA VREDNOST INTERVENCIJSKIH ZALOG  377.183

  
Vrednost izdelkov po maloprodajnih cenah je približno 2,62 milijona evrov.

 

Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti prispeva k politiki socialnega vključevanja in družbeno odgovornega ravnanja pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb najbolj ogroženih oseb v Skupnosti. Kmetijski proizvodi iz intervencijskih zalog Skupnosti se dajo na voljo dobrodelnim organizacijam v državah članicah, ki jih v predelani ali nepredelani obliki razdelijo najbolj ogroženim osebam brez plačila.


Poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je pri vzpostavljanju in izvajanju ukrepa razdeljevanja hrane bistvenega pomena vloga Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki v ta namen opravi postopek javnih razpisov za izbiro najboljšega ponudnika za predelavo intervencijskih proizvodov ter pakiranje in transport končnih izdelkov, izdela pisne postopke, opredeli kontrole in poročanje ter izdela programsko podporo za spremljanje izvajanja letnega načrta.

 

Več o:

 

Kontaktne osebe: