Skoči na vsebino

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

 

PREDNOSTNE USMERITVE SOFINANCIRANJA MREŽ PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

 

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Storitve socialnega varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki si pridobijo koncesijo ali dovoljenje za delo. Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne organizacije, izjemoma tudi javni zavodi. Nevladne organizacije se lažje in predvsem hitreje odzivajo na potrebe iz lokalnih okolij. Prevzemajo pa tudi pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva in jih ministrstvo, na podlagi ugotovljenega javnega interesa, tudi sofinancira. Socialnovarstveni programi, so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva (in v določenih primerih tudi vzdrževanju sprejemljivega socialnega stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve težav) in so dopolnitev ali alternativa socialnovarstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo preko javnih razpisov. Prav tako prevzemajo pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva, država pa jih na podlagi ugotovljenega javnega interesa sofinancira.

Programi se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za (so)financiranje. Oblikujejo se tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov in izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, si vedno prizadeva, da bi bile storitve in programi različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Pripravlja redne letne javne razpise in vsako leto sofinancira približno 180 različnih socialnovarstvenih programov, ki spodbujajo razvoj različnih mrež za nudenje pomoči posameznikom, družinam in skupinam.
 

 1. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 
   
 2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
  2.1. SEZNAM SOFINANCIRANIH PROGRAMOV (.doc)
  - knjižica Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini (2018)
  2.2. INFORMACIJA O DELOVANJU VARNIH HIŠ, ZAVETIŠČ, ZATOČIŠČ IN MATERINSKIH DOMOV TER DRUGIH PROGRAMOV S PODROČJA PREPREČEVANJA NASILJA 
   
 3. RAZPISI 

         INFORMACIJA za leto 2018:

 

Ministrstvo že od leta 1993 preko vsakoletnih javnih razpisov redno sofinancira programe nevladnih organizacij, s katerimi se zagotavlja večjo profesionalnost in strokovno obravnavo občutljivih skupin. Tako se oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom prijazni socialnovarstveni programi, ki so razpršeni po celotni Sloveniji.   Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV2013-20) so se razvile  mreže socialnovarstvenih programov, ki  vključujejo posamezna področja oziroma posamezne ciljne skupine, kot so preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam nasilja in delo s povzročitelji nasilja, zasvojenost, duševno zdravje, pomoč brezdomcem, pomoč otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje, mladostnikom s težavami v odraščanju,  starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, podpora za neodvisno življenje invalidov, psihosocialna pomoč otrokom in mladostnikom, socialno vključevanje Romov, preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk drugih ranljivih skupin (prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim  in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.).

 

V letu 2018 ministrstvo sofinancira  176 različnih socialnovarstvenih programov, za katere letno namenja preko 14,7 milijonov evrov. S  tem zagotavljamo zaposlitev približno 550 strokovnjakom. Prav tako  skozi sofinanciranje v programih spodbujamo vključevanje prostovoljcev, ki je v zadnjem obdobju preseglo  9.000 vključenih prostovoljcev.  S širitvijo mreže socialnovarstvenih programov smo pripomogli k izboljšanju razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanju dostopnosti različnih socialnovarstvenih programov po vsej Slveniji. V zadnjih letih je bil uveden tudi sistem evalviranja, ki se izvaja s pomočjo Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. Narejen  je bil tudi velik korak k izboljšanju kakovosti programov in drugih oblik pomoči z zagotavljanjem večjega vpliva  uporabnikov in predstavnikov uporabnikov z načrtovanjem in izvajanjem programov.  

Sofinanciranje socialnovarstvenih programov, se je  zaradi sprejetja novele Zakona o socialnem varstvu, od jeseni 2016 nekoliko spremenilo. S sprejetjem novele zakona razdelimo socialnovarstvene programe v štiri skupine, in sicer javne, razvojne, eksperimentalne, ki jih praviloma sofinancira naše ministrstvo in dopolnilne socialnovarstvene programe, ki jih praviloma financirajo lokalne skupnosti. 
     
Ministrstvo bo nadaljevalo s sofinanciranjem socialnovarstvenih programov  tudi v prihodnjih letih in sicer se pričakuje  objava javnega razpisa za leto 2019 že jeseni 2018. V sklopu sofinanciranja bodo sredstva  prednostno zagotovljeno javnim socialnovarstvenim programom, ki so bili  s sklepom o sofinanciranju  sprejeti že v preteklih letih. Ob prijavi za sofinanciranje bodo morali prijavitelji svoje delovanje v javnih socialnovarstvenih programih izkazati z verifikacijsko listino Socialne Zbornice Slovenije, za delovanje v razvojnih socialnovarstvenih programih pa s pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije.

 

SKLEPI o sofinanciranju programov socialnega varstva:

 

SEZNAM verificiranih socialnovarstvenih programov

 1. NAVODILA za izvajanje pogodbenih obveznosti za programe socialnega varstva:
  • Vsi socialnovarstveni programi se morajo izvajati v skladu s prijavo na javni razpis in spoštovati pogodbena določila
  • Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (UL RS št. 70, z dne 11.11. 2016)
 2. OBRAZCI (poročila, zahtevki)
   
 3. Knjiga Evalvacija programov v socialnem varstvu (model in postopek izvedbe) (avtorji: Nino Rode, Liljana Rihter, Barbara Kobal)
   
 4. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: