Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

 

PREDNOSTNE USMERITVE SOFINANCIRANJA MREŽ PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

 

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Storitve socialnega varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki si pridobijo koncesijo ali dovoljenje za delo. Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne organizacije, izjemoma tudi javni zavodi. Nevladne organizacije se lažje in predvsem hitreje odzivajo na potrebe iz lokalnih okolij. Prevzemajo pa tudi pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva in jih ministrstvo, na podlagi ugotovljenega javnega interesa, tudi sofinancira. Socialnovarstveni programi, so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva (in v določenih primerih tudi vzdrževanju sprejemljivega socialnega stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve težav) in so dopolnitev ali alternativa socialnovarstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo preko javnih razpisov. Prav tako prevzemajo pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva, država pa jih na podlagi ugotovljenega javnega interesa sofinancira.

Programi se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za (so)financiranje. Oblikujejo se tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov in izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, si vedno prizadeva, da bi bile storitve in programi različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Pripravlja redne letne javne razpise in vsako leto sofinancira približno 180 različnih socialnovarstvenih programov, ki spodbujajo razvoj različnih mrež za nudenje pomoči posameznikom, družinam in skupinam.
 

 1. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 
   
 2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
  2.1. SEZNAM SOFINANCIRANIH PROGRAMOV (.doc)
  - knjižica Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini (2019)
  2.2. INFORMACIJA O DELOVANJU VARNIH HIŠ, ZAVETIŠČ, ZATOČIŠČ IN MATERINSKIH DOMOV TER DRUGIH PROGRAMOV S PODROČJA PREPREČEVANJA NASILJA 
   
 3. RAZPISI 

         INFORMACIJA za leto 2019:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti redno že vse od leta 1993 preko vsakoletnih javnih razpisov sofinancira pretežno programe nevladnih organizacij, s katerimi se zagotavlja večjo profesionalno in strokovno obravnavo ranljivih skupin oseb. Posledično so se oblikovali zelo kakovostni in uporabnikom prijazni socialnovarstveni programi, ki se izvajajo po celotni Sloveniji. Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV2013-20) so se razvile  mreže socialnovarstvenih programov, ki vključujejo posamezna področja za posamezne ciljne skupine, kot so preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam nasilja in delo s povzročitelji nasilja, zasvojenost, duševno zdravje, pomoč brezdomcem, pomoč otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje, mladostnikom s težavami v odraščanju,  starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, podpora za neodvisno življenje invalidov, socialno vključevanje Romov, preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk drugih ranljivih skupin, kot so prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim  in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.

 

Skladno z  Zakonom o socialnem varstvu, socialnovarstvene programe delimo na javne, razvojne, eksperimentalne ter dopolnilne programe.  Javne, razvojne in eksperimentalne socialnovarstvene programe sofinancira naše ministrstvo, dopolnilne socialnovarstvene programe, pa v celoti  financirajo lokalne skupnosti. Sofinanciranje se izvaja skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialnovarstvenih storitev.      

 

S širitvijo mreže socialnovarstvenih programov smo pripomogli k izboljšanju razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanju dostopnosti različnih socialnovarstvenih programov, ki pokrivajo vso Slovenijo. V zadnjih letih je bil uveden tudi sistem evalviranja, ki se izvaja s pomočjo Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, s katerim merimo učinkovitost posameznih socialnovarstvenih programov. Narejen je bil tudi velik korak k izboljšanju kakovosti programov in drugih oblik pomoči, z zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov pri  načrtovanju in izvajanju programov.  

 

V letu 2019 na ministrstvu sofinanciramo  170 različnih socialnovarstvenih programov, od tega 122 javnih in 48 razvojnih, za katere letno namenjamo okoli 15,2  milijonov evrov. S  tem zagotavljamo zaposlitev približno 550-im strokovnjakom iz socialnovarstvenega področja. V tej programih spodbujamo tudi vključevanje prostovoljcev, ki pomembno dopolnjujejo različne aktivnosti. V zadnjem obdobju se je v prostovoljno delo  vključilo več kot 9.000 prostovoljcev.  

 

Ministrstvo bo nadaljevalo s sofinanciranjem socialnovarstvenih programov tudi v prihodnjih letih. Sredstva za sofinanciranje bodo prednostno zagotovljena javnim socialnovarstvenim programom, ki so že  bili s sklepom o sofinanciranju izbrani  v preteklih letih. Ob tem želimo posebej izpostaviti, da morajo prijavitelji javnih socialnovarstvenih programov ves čas financiranja izkazovati veljavno   verifikacijsko listino Socialne Zbornice Slovenije, katero morajo ustrezno obnavljati.  Za sofinanciranje razvojnih socialnovarstvenih programov pa morajo prijavitelji predložiti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije.
 

 

SKLEPI o sofinanciranju programov socialnega varstva:

 

SEZNAM verificiranih socialnovarstvenih programov

 1. NAVODILA za izvajanje pogodbenih obveznosti za programe socialnega varstva:
 2. OBRAZCI (poročila, zahtevki)
   
 3. Knjiga Evalvacija programov v socialnem varstvu (model in postopek izvedbe) (avtorji: Nino Rode, Liljana Rihter, Barbara Kobal)
   
 4. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: