Skoči na vsebino

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

 

PREDNOSTNE USMERITVE SOFINANCIRANJA MREŽ PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

 

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Storitve socialnega varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki si pridobijo koncesijo ali dovoljenje za delo. Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne organizacije, izjemoma tudi javni zavodi. Nevladne organizacije se lažje in predvsem hitreje odzivajo na potrebe iz lokalnih okolij. Prevzemajo pa tudi pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva in jih ministrstvo, na podlagi ugotovljenega javnega interesa, tudi sofinancira. Socialnovarstveni programi, so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva (in v določenih primerih tudi vzdrževanju sprejemljivega socialnega stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve težav) in so dopolnitev ali alternativa socialnovarstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo preko javnih razpisov. Prav tako prevzemajo pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva, država pa jih na podlagi ugotovljenega javnega interesa sofinancira.

Programi se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za (so)financiranje. Oblikujejo se tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov in izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, si vedno prizadeva, da bi bile storitve in programi različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Pripravlja redne letne javne razpise in vsako leto sofinancira približno 180 različnih socialnovarstvenih programov, ki spodbujajo razvoj različnih mrež za nudenje pomoči posameznikom, družinam in skupinam.

 1. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 

 2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
  2.1. SEZNAM SOFINANCIRANIH PROGRAMOV (.doc)
  - knjižica Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini (2017)
  2.2. INFORMACIJA O DELOVANJU VARNIH HIŠ, ZAVETIŠČ, ZATOČIŠČ IN MATERINSKIH DOMOV TER DRUGIH PROGRAMOV S PODROČJA PREPREČEVANJA NASILJA 

 3. RAZPISI 

         INFORMACIJA za leto 2017:

 

Mreže programov so oblikovane za posamezna področja oziroma posamezne ciljne skupine, kot so preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam nasilja in delo s povzročitelji nasilja, zasvojenost, duševno zdravje, pomoč brezdomcem, pomoč otrokom in mladoletnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje, mladoletnikom s težavami v odraščanju,  starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, podpora za neodvisno življenje invalidov, psihosocialna pomoč otrokom, odraslim in družinam, socialno vključevanje Romov, preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk drugih ranljivih skupin (prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim  in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.).
 

Ministrstvo že od leta 1993 preko vsakoletnih javnih razpisov redno sofinancira programe nevladnih organizacij, s katerimi se zagotavlja večjo profesionalnost in strokovno obravnavo občutljivih skupin. Tako se oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom prijaznejši socialnovarstveni programi.  V letu 2017 MDDSZ sofinancira  180 različnih socialnovarstvenih programov, za kar letno namenja preko 14,3 milijonov evrov. S  tem zagotavljamo zaposlitev približno 550 strokovnjakom. Prav tako v teh programih spodbujamo vključevanje prostovoljcev.  V letu 2016 je število prostovoljcev preseglo  9.000. S širitvijo mreže socialnovarstvenih programov smo pripomogli k izboljšanju razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanju dostopnosti programov. V zadnjih petih letih je bil uveden tudi sistem evalviranja, ki se izvaja s pomočjo Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. Narejen pa je bil tudi velik korak k izboljšanju kakovosti programov in drugih oblik pomoči z zagotavljanjem večjega vpliva na uporabnike in predstavnike uporabnikov z načrtovanjem in izvajanjem programov. 

Sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki poteka na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV2013-20) in so vključeni v mrežo  na področju socialnovarstvenih programov, je zaradi sprejetja novele Zakona o socialnem varstvu, v letu 2017 nekoliko spremenjeno. S sprejetjem novele razdelimo socialnovarstvene programe v štiri skupine, in sicer javne, razvojne, eksperimentalne, ki jih praviloma sofinancira naše ministrstvo in dopolnilne socialnovarstvene programe, ki jih praviloma financirajo lokalne skupnosti.
    
 

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov bo za leto 2018  predvidoma objavljen že v jeseni 2017. V sklopu sofinanciranja socialnovarstvenih programov bo sofinanciranje prednostno zagotovljeno javnim socialnovarstvenim programom, ki so bili  s sklepom o sofinanciranju  sprejeti že v preteklih letih. Ob prijavi za sofinanciranje bodo morali prijavitelji svoje delovanje v javnih socialnovarstvenih programih izkazati z verifikacijsko listino Socialne Zbornice Slovenije, za delovanje v razvojnih socialnovarstvenih programih pa s pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije.

SKLEPI o sofinanciranju programov socialnega varstva:

 1. NAVODILA za izvajanje pogodbenih obveznosti za programe socialnega varstva:
  • Vsi socialnovarstveni programi se morajo izvajati v skladu s prijavo na javni razpis in spoštovati pogodbena določila
  • Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (UL RS št. 70, z dne 11.11. 2016)
 2. OBRAZCI (poročila, zahtevki)

 3. Knjiga Evalvacija programov v socialnem varstvu (model in postopek izvedbe) (avtorji: Nino Rode, Liljana Rihter, Barbara Kobal)

 4. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva:
  Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva - Poročilo o izvajanju programov v letu 2011 (november 2012)
  Poročilo o izvajanju programov socialnega varstva v letu 2013 (junij 2014)
  Poročilo o izvajanju programov v letu 2014 (julij 2015)
  Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva v letu 2015 (julij 2016)
  Spremljanje socialnovarstvenih programov: Poročilo o izvajanju programov v letu 2016 (julij 2017)