Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

 

Obstoj in delovanje nevladnih organizacij sta pomemben pogoj za vsestransko uveljavljanje načela pluralnosti in demokracije v družbi. Zato posamezniki s povezovanjem v nevladne organizacije in druge oblike organiziranja civilne družbe vplivajo na celovit in trajnostno naravnan družben razvoj, na porast družbene blaginje, kakovost življenja ter socialno varnost.

 

Vlada se zaveda pomena strokovnega in učinkovitega delovanja nevladnih organizacij, zato skuša na različne načine krepiti temeljne in druge pogoje za njihov hitrejši in učinkovitejši razvoj. Pri vzpostavljanju sodelovanja bo vlada tudi v prihodnosti delovala odprto in transparentno in bo spoštovala načelo neodvisnosti nevladnih organizacij pri določanju lastnih ciljev. Glede na to da nevladne organizacije opravljajo na posameznih področjih delovanja zelo pomembno, družbeno koristno delo, bo vlada v prihodnosti podpirala prenos javnih funkcij in pooblastil tudi na nevladni sektor, in sicer v primerih, ko so lahko nevladne organizacije uspešnejše in učinkovitejše.

 

Tako kot v številnih državah tudi v Sloveniji že poteka prenos izvajanja različnih storitev na zasebni sektor in del teh storitev lahko opravljajo nevladne organizacije, ki pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje določenih storitev, ki jih vlada na podlagi ugotovljenega javnega interesa pogosto tudi sofinancira. Prav področje socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost in učinkovitost kaže še v posebni obliki, saj se lahko oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom prijazni programi.

 

 

MDDSZ in nevladne organizacije

 

Eden od ciljev, ki si jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zadalo na področju socialnega varstva, je oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. Na tem področju so pomembno vlogo odigrale nevladne organizacije, ki razvijajo vedno nove, uporabnikom prilagojene programe. Skupaj z izvajalci javne službe naj bi oblikovali enovit sistem socialnega varstva na nacionalni ravni. Izvajalci teh programov naj bi bile pretežno nevladne organizacije, ki ravno zaradi svoje umeščenosti v civilno družbo lažje oblikujejo specifične potrebe posameznikov in skupin prebivalstva.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nastopa v odnosu do nevladnih organizacij kot spodbujevalec njihovega razvoja, ureja zakonske možnosti za njihovo delovanje, skrbi za opredelitev mesta delovanja nevladnega sektorja pri izvajanju dejavnosti socialnega varstva, zagotavlja in prerazporeja sredstva za njihovo delovanje in izvaja razpise za sofinanciranje programov, podeljuje dovoljenja za delo ter skrbi za kakovostno opravljanje dejavnosti.

 

Ministrstvo podpira nevladne organizacije s sofinanciranjem programov s področja socialnega varstva že od leta 1993. Poseben poudarek in večja stabilnost financiranja dopolnilnih programov socialnega varstva sta bila določena s sprejetjem nacionalnega programa socialnega varstva. Večino teh programov izvajajo nevladne organizacije, delno pa se kot izvajalci prijavljajo tudi javni zavodi, ki pa teh programov ne izvajajo kot del javne službe.

 

Ministrstvo bo tudi v prihodnjih letih nadaljevalo s spodbujanjem nevladnih organizacij prek izvajanja javnih razpisov, seveda pa tudi prek drugih oblik sodelovanja. Pri uresničevanju Nacionalnega programa socialnega varstva je treba usmeriti pozornost predvsem na razširitev mreže za programe, kjer mreža še ni vzpostavljena.

 

Izboljšati je treba strokovni pristop pri izvajanju posameznih programov in nekatere programe prilagoditi posameznim potrebam uporabnikov. Pri razvoju nevladnega sektorja je treba poudariti večjo vlogo prostovoljstva in s tem dati priznanje prostovoljnemu delu v družbi. In nenazadnje je na tem področju nujno doseči večjo vlogo lokalnih skupnosti, saj lahko le tako omogočimo razvoj programov, katerih potrebe izhajajo iz okolja posameznih lokalnih skupnosti.

 

Kontaktna oseba za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: