Skoči na vsebino

STATUS V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu.

 

Na podlagi 79.b člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) lahko pridobijo status delovanja v javnem interesu tudi druge osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene z namenom pridobitve dobička in ki presežek prihodkov nad odhodki uporabljajo izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe o statusu društva v javnem interesu, določene z ZSV in zakonom, ki ureja društva.

 

Ministrstvo z odločbo podeli ali odvzame status v javnem interesu na področju socialnega varstva, na podlagi obravnave predloga na Komisiji za ugotavljanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

 

Splošni pogoji za podelitev statusa

 

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko pridobijo društva, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje (v skladu z 30. členomZDru-1):

 • da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
 • da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,
 • da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • da ima izdelane programe bodočega delovanja,
 • da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

 

Posebna pogoja za podelitev statusa

 

Društvu, ki deluje na področju socialnega varstva, se podeli status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, če poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja društva, izpolnjuje tudi posebne pogoje (79.a. člen ZSV):

 • da ima sprejet program dela, iz katerega je razvidno, da deluje v javnem interesu na področju preprečevanja ali odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva in v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • da zagotavlja strokovno usposobljen kader po tem zakonu.

 

Priprava predloga

 

V pomoč pri pripravi Vloge za pridobitev statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva, smo na MDDZ pripravili obrazec - predlog za pridobitev statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva (spodaj).

 

 

Predlogu je treba priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki se izvajajo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje (vsebinska predstavitev socialnovarstvenih programov; za vsak socialnovarstveni program posebej predstavite izhodišča programa, kratek opis programa, namen in cilj programa, metode dela, ciljna populacija ter časovni obseg programa (status v javnem interesu se pridobi za izvajanje socialno varstvenih programov in ne za delovanje društva ali druge osebe zasebnega prava),
 • podpisano izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (spodaj),
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih,
 • dokazila o rezultatih svojega delovanja,
 • podatke o strokovnem vodji programa z referencami.

Pristojno ministrstvo v postopku podelitve statusa v javnem interesu iz uradnih registrov pridobi podatek o registraciji društva oziroma druge pravne osebe zasebnega prava, ustanoviteljih in zastopniku pravne osebe in kopijo veljavnega temeljnega akta pravne osebe s spremembami, ki so v zbirki listin pristojnega registra ter podatke o osebnem imenu, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Slovenije nima stalnega prebivališča.


Pristojno ministrstvo od Agencije RS za javnopravne evidence in storitve – v nadaljevanju AJPES pridobi letno poročilo društva za preteklo leto, za tiste, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli en milijon evrov, pa tudi oceno revizorja. Na podlagi 29. člena ZDru-1 je društvo dolžno AJPES predložiti letno poročilo z oceno revizorja, če ima več kot 1 milijon evrov prihodkov oziroma odhodkov. Druge pravne osebe zasebnega prava v  postopku pridobivanja statusa prav tako predložijo oceno revizorja, če imajo več kot milijon evrov prihodkov oziroma odhodkov.

 

Pristojno ministrstvo v postopku pridobitve in preverjanja statusa v javnem interesu pridobi navedene podatke od AJPES, če jih je pravni subjekt dolžan oddati AJPES ali pa od pravne osebe, v primeru, da jih pravna oseba ni dolžna oddati AJPES in tudi niso javno objavljena.

 

Če društvo prosi za podelitev statusa na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, odloči o podelitvi statusa društva v javnem interesu na podlagi 2. odstavka 31. člena ZDru-1 ministrstvo, ki je pristojno za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju drugih pristojnih ministrstev.

 

Prednosti

 • Namenitev dela dohodnine za donacije je urejena v 142. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije. Na podlagi prvega odstavka 142. člena ZDoh-2 rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2. Pristojna ministrstva predložijo vsako leto ministrstvu, pristojnemu za finance, podatke o rezidentih, ki izpolnjujejo pogoje za upravičence za namenitev dela dohodnine.

 • Dodatne točke pri točkovanju programov na Javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva.
 • Možnost vključitve v programe javnih del.

Obveznosti

 

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki jim je podeljen status v javnem interesu, morajo v skladu s 33. členom ZDru-1 pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki so jih izvajali v javnem interesu v preteklem letu, in o porabi sredstev za njihovo doseganje. Po preteku starega programa delovanja morajo predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja (obrazec: letno vsebinsko in finančno poročilo o delu).

 

Odvzem statusa

 

Pristojno ministrstvo lahko pravni osebi odvzame status v javnem interesu, če ta kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz 33. člena ZDru-1. Pristojno ministrstvo ji odvzame status v javnem interesu tudi, če ne izpolnjuje več drugih pogojev, določenih v 30. členu ZDru-1 in v posebnih predpisih, oziroma če pravna oseba ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu in če se podeljenemu statusu pisno odreče.

 

 

Vlogo s prilogami, pošljete na naslov:

 

Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

 

Dodatne informacije:

 

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, je kontaktna oseba:

 

Pomembno

 

Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi njegove splošno koristne dejavnosti priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi 35. člena ZDru-1. Tako društvo ima torej poleg statusa, ki ga je pridobilo na podlagi posebnega zakona, tudi status društva v javnem interesu.

 

To pomeni, da takšnemu društvu ni treba vlagati vloge za podelitev statusa društva v javnem interesu, saj šteje, da že ima ta status. Če takšno društvo potrebuje potrdilo, da šteje za društvo v javnem interesu po 35. členu ZDru-1, ga lahko pridobi pri pristojnem organu, ki mu je podelil poseben status.

 

 

Popolna vloga vsebuje:

 • v celoti izpolnjen predlog za pridobitev statusa v javnem interesu na področju socialnega varstvu;
 • podpisano izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu;
 • akt o ustanovitvi,
 • kopijo diplome in strokovnega izpita za strokovnega vodjo programa,
 • vsebinsko in finančno poročilo o izvajanih programih v javnem interesu za zadnji dve leti,
 • sprejet plan dela,
 • letno poročilo AJPES za zadnji dve leti,
 • oceno revizorja za osebe zasebnega prava, ki imajo več kot 1 milijon evrov prihodkov v preteklem letu,
 • dokazila o pomembnih dosežkih delovanja.

 

Obrazci: