Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VEČNAMENSKI ROMSKI CENTRI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) v okviru svojih delovnih pristojnosti večdimenzionalno pristopa k obravnavi romske tematike in si prizadeva  nasloviti izzive, ki sodijo v njegovo delovno področje, s katerimi se pripadnice in pripadniki romske skupnosti, kot ena najranljivejših družbenih skupin, pogosto srečujejo oz. soočajo.


V sled tega, je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 20, z dne 21. aprila 2017 objavilo Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov in  11. oktobra 2017, uradno sklenilo pogodbe s sedmimi izbranimi izvajalci.  


Prostor, ki ga pokrivajo večnamenski romski centri ( v nadaljevanju: VNRC), sega od Prekmurja do regije Jugovzhodna Slovenija in pokriva tako ruralna kot urbana območja. Vzpostavljeni VNRC pa se nahajajo, glede na specifične potrebe lokalnih romskih skupnosti, nekateri znotraj in nekateri zunaj romskih naselij. 


Namenska sredstva za izbor operacij zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80% vrednosti razpoložljivih namenskih sredstev) ter Republika Slovenija (20% vrednosti razpoložljivih namenskih sredstev).  Obdobje financiranja večnamenskih romskih centrov traja od novembra 2017 do septembra 2021.

 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.


Glavni cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo v VNRC nudili aktivnosti: z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom. 

 

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja VNRC, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti, ki potekajo in se izvajajo v VNRC, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.  Vse vsebine in programi, ki se izvajajo v okviru večnamenskih romskih centrov, so za njihove uporabnike oz. obiskovalce brezplačne


Večnamenski romski center je zamišljen kot enotna točka in prostor, namenjen izvajanju različnih aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje itd.) za pripadnike romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Za organizacijo in izvajanje navedenih aktivnosti je zadolžen romski aktivator. V vsakem večnamenskem romskem centru je zaposlen vsaj eden romski aktivator. 


Romski aktivator je oseba, ki je zaposlena v VNRC, odgovorna za usmerjanje delovanja VNRC, organiziranje in izvajanje različne aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje itd.) za pripadnike romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Naloga romskega aktivatorja je skrb, da se v VNRC izvajajo vsebine in programi, namenjeni krepitvi socialno-ekonomskega položaja v RS živečih pripadnikov in pripadnic romske skupnosti oz. spodbujanju njihove integracije v širše lokalno družbeno okolje ki jih izvajajo oz. zagotavljajo ostala resorna ministrstva, vladne ter nevladne organizacijami, ki se ukvarjajo z izzivi, s katerimi se soočajo v RS živeči Romi. Pri svojem delu se bo povezoval z lokalnim zavodom za zaposlovanje, zdravstvenimi institucijami (zdravstveni dom) ter pristojnim centrom za socialno delo.    
Javni razpis s specifično oblikovanimi pogoji deluje kot spodbujevalni faktor oživitve nacionalne poklicne kvalifikacije 'romskega koordinatorja' ter hkrati (izhajajoč iz lestvice zahtevnosti izobrazbenih pogojev za zaposlitev romskega aktivatorja) daje številnim pripadnikom in pripadnicam romske skupnosti možnost zaposlitve kot romskih aktivatorjev.  
 

Vzpostavljeni večnamenski romski centri:

 

Večnamenski romski center DROM

 

Prijavitelj:

Center za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško

Naslov projekta:

Večnamenski romski center Drom – Romano center bogo lače nameni Drom

Kontakt:

gpcsd.krsko@gov.si

Večnamenska romska postaja

 

Prijavitelj:

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, Koroška cesta 8, 2000 Maribor

Naslov projekta:

Večnamenska romska postaja

Kontakt:

epeka@epeka.si

Večnamenski romski center Vejar

 

Prijavitelj:

Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11, 8210 Trebnje

Naslov projekta:

Večnamenski romski center Vejar

Kontakt:

gpcsd.treb@gov.si

Večnamenski romski center - Khameskoro Kher Kočevje

 

Prijavitelj:

Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

Naslov projekta:

Večnamenski romski center - Khameskoro Kher Kočevje

Kontakt:

info@lu-kočevje.si

Večnamenski romski center Dolinsko

 

Prijavitelj:

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava/ Nepi egyetem, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava

Naslov projekta:

Večnamenski romski center Dolinsko

Kontakt:

rahela.hojnik@lulendava.si

Večnamenski romski center

 

Prijavitelj:

Center za socialno delo Črnomelj, Ulica 21. oktobra 9, 8340 Črnomelj

Naslov projekta:

Večnamenski romski center

Kontakt:

gpcsd.crnom@gov.si

Večnamenski romski center Novo mesto

 

Prijavitelj:

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Naslov projekta:

Večnamenski romski center Novo mesto

Kontakt:

ric@ric-nm.si