Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNE MIGRACIJE

 

Na področju delovnih migracij Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tesno sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje ter drugimi ministrskimi resorji, zlasti z Ministrstvom za notranje zadeve.
 
Sektor za zaposlovanje in migracije pripravlja predloge zakonskih in podzakonskih aktov na področju zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji, spremlja izvajanje predpisov ter rešuje pritožbe zoper odločbe Zavoda RS za zaposlovanje o zavrnitvi izdaje dovoljenj za sezonsko delo za tujce. Sodeluje tudi pri pripravi zakonodajnih predlogov EU na področju prostega pretoka delavcev in storitev ter vstopa, prebivanja in zaposlovanja državljanov tretjih držav, njegovi predstavniki pa sodelujejo tudi v okviru Svetovalnega in Tehničnega odbora za prost pretok delavcev, Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev ter delovnih skupin Sveta EU s področja migracij.
 
Temeljni akt na področju delovnih migracij je Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki določa načine in pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge države za urejanje in zaščito domačega trga dela. V Sloveniji ločimo dva temeljna režima zaposlovanja in dela tujcev, in sicer:

 

 

Informacija glede zaposlovanja, samozaposlovanja in dela državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov v Republiki Sloveniji po 1. 7. 2015

 

1. 7. 2015 je stopil v veljavo Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (Ur. l. RS. št. 46/15), ki poleg podaljšanja prehodnega obdobja določa tudi pogoje pod katerimi se lahko državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani zaposlijo, samozaposlijo ali opravljajo delo v Republiki Sloveniji

 

V nadaljevanju podajamo osnovna praktična pojasnila v zvezi s pogoji za:

 • zaposlitev,
 • samozaposlitev,
 • delo,

hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov po 1. 7. 2015, namenjena uporabnikom.

 

 

A. Zaposlitev

 

 • Sem državljan Republike Hrvaške in v Republiki Sloveniji prebivam že najmanj dve leti
  V Republiki Sloveniji imate pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko zaposlite pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujete delovnega dovoljenja.

 

 • Sem državljan Republike Hrvaške in v Republiki Sloveniji še ne prebivam oziroma v Republiki Sloveniji prebivam manj kot dve leti
  Za zaposlitev v Republiki Sloveniji potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje za zaposlitev, ki se vašemu delodajalcu izda pod pogojem, da:
  • v evidenci brezposelnih oseb zavoda ni ustreznih brezposelnih oseb
  • je delodajalec ustrezno registriran oziroma vpisan v poslovnem registru oziroma registru kmetijskih gospodarstev
  • izpolnjujete pogoje, ki jih zahteva delodajalec ter
  • je vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca.

 

 • Dovoljenje za zaposlitev se lahko podaljša pod pogojem, da je priložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca za predmetno obdobje ter da ste bili neprekinjeno prijavljeni v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.

 

 • Sem državljan Republike Hrvaške in:
  • sodim med kategorije tujcev, ki so izvzeti iz uporabe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (drugi odstavek 5. člena
  • sem slovenskega rodu do drugega kolena v prvi vrst
  • imam dovoljenje za stalno prebivanj
  • v Republiki Sloveniji prebivam na podlagi združitve družine z državljanom Švicarske konfederacije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora, razen Republike Hrvašk
  • sem v zadnjih dveh letih v Republiki Sloveniji pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma zaključil program raziskovalnega dela ali
  • sem določen za zastopanje pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ter vpisan v ustrezen register.

 

 • V Republiki Sloveniji imate pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko zaposlite pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujete delovnega dovoljenja.

 

 • Sem državljan države, ki ni Švicarska konfederacija ali članica Evropskega gospodarskega prostora ter v Republiki Sloveniji prebivam na podlagi združitve družine z državljanom Republike Hrvaške
  Do slovenskega trga dela dostopate pod enakimi pogoji kot državljan Republike Hrvaške, s katerim v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi združitve družine.

 

B. Samozaposlitev

 

Državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani se lahko v Republiki Sloveniji samozaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

 

 

C. Delo

 

Državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani lahko opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega pravapod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

 

 

D. Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci A. Zaposlitev

 

Podjetja s sedežem v Republiki Hrvaški lahko čezmejno izvajajo storitve z napotenimi delavci pod enakimi pogojikot podjetja s sedežem v drugih državah članicah EU. Skladno s tem v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja pač pa so zgolj dolžna prijaviti začetek izvajanja storitve pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-5A.

 

 

Dodatne informacije:

 

Nuša Majhenc

vodja Sektorja za delovne migracije

telefon: +386 1 369 76 15

faks: +386 1 369 76 69

e-pošta: nusa.majhenc(at)gov.si 

 

 

 

Prosilci lahko vlogo za enotno dovoljenje oddajo na upravni enoti ali na diplomatsko - konzularnem predstavništvu v matični državi. Po oddaji vloge za enotno dovoljenje bo upravna enota po uradni dolžnosti sama začela postopek pridobitve soglasja pri Zavodu RS za zaposlovanje.