Skoči na vsebino

AKTIVACIJA MLADIH NA TRGU DELA

 

Za hitro aktivacijo mladih na trgu dela bodo izvedeni štirje sistemski ukrepi in šest ukrepov, ki so namenjeni mladim brezposelnim osebam, starim do 29 let.

 

6.  KREPITEV SVETOVALNEGA DELA Z MLADIMI NA ZRSZ

 

Cilj je okrepiti delo z mladimi brezposelnimi in s povečanim številom svetovalcev, ki bodo posebej usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in opolnomočenja mladih za učinkovito vodenje lastne kariere.

 

 • Svetovalci za hitro aktivacijo mladih
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Svetovalci za dolgotrajno brezposelne mlade
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja

 

7. PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE PREKARIZACIJE NA TRGU DELA

 

Cilj ukrepa je preprečevanje zaposlovanja mladih v prekarnih oblikah dela z ozaveščanjem mladih in delodajalcev ter s krepitvijo inšpekcijskih služb.

 

 • Mediacija in svetovanje deležnikom
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: druga polovica 2016
 • Krepitev Inšpektorata RS za delo, Finančne uprave RS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja 

 

 

8. MEDNARODNA MOBILNOST MLADIH 

 

Cilj ukrepa je pomagati mladim, ki si želijo svojo priložnost poiskati na evropskem trgu dela ali v okviru vključevanja v izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev na podlagi delovno-učne oziroma z delom povezane učne izkušnje v tujini ali prek študijskih izmenjav v tujini ipd.

 

 • EURES - Your first Eures Job / Tvoja prva zaposlitev EURES
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Transnacionalna mobilnost za mlade z manj priložnostmi (Learning Network on Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults (TLN Mobility)
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: predvidoma v drugi polovici 2016
 • Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: predvidoma avgust 2016

 

 

9.  INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE O JAMSTVU ZA MLADE

 

Cilj ukrepa je informiranje mladih o jamstvu za mlade in ukrepih, ki so mladim v danem trenutku na voljo, ter o različnih priložnostih za izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev ali razvoj podjetniške ideje.

 

 • Obveščanje in informiranje o ukrepih Jamstva za mlade
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Jamstvo na poti (EaSi projekt)
  Nosilec/izvajalec ukrepa: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Mreža MaMa
  Predviden začetek izvajanja: projekt se izvaja

 

 

10. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH MLADIH

 

Cilj ukrepa je povečati zaposljivost mladih z dodatnim usposabljanjem ali izobraževanjem ter podpora mladim brezposelnim na poti k trajnejšim in kakovostnejšim oblikam zaposlitve. Izvajali se bodo programi izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami. Na kulturnem področju se bo izvajala podpora novim kariernim perspektivam.

 

 • Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Usposabljanje  na delovnem mestu - mladi
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: julij 2016
 • PUM-o; Projektno učenje za mlajše odrasle
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Podpora novim kariernim perspektivam
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MK
  Predviden začetek izvajanja: september 2016
 • Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MK/JSKD
  Predviden začetek izvajanja: september 2016
 • Zmorem, ker znam
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja

 

 

11. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH

 

Cilj ukrepa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih mladih, zlasti iskalcev prve zaposlitve ali brez delovnih izkušenj (prva zaposlitev, pripravništvo), s posebnim poudarkom na trajnejših zaposlitvah. Namen aktivnosti je povečanje zaposlitvenih možnosti mladih brezposelnih in zagotavljanje obveznega pripravništva oziroma pridobivanja prvih delovnih izkušenj.

 

 • YEI: Prvi izziv
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: javno povabilo predvidoma novembra 2016
 • Spodbujanje pripravništev/Prva zaposlitev - socialno varstvo
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja, prvi javni razpis objavljen 26. 11. 2015; izvajanje od 1.2.2016 do 30. 11. 2016. Drugi javni razpis objavljen 11. 2. 2016, izvajanje od 1.4.2016 do 30. 11. 2016. Tretji javni razpis predvidena objava v avgustu 2016 - izvajanje predvidoma 1. 12. 2016 do 30. 9. 2017.
 • Mladi za mlade
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja: september 2016

 

 

12. UKREPI ZA RANLJIVE MLADE

 

Cilj ukrepa je aktivacija dolgotrajno brezposelnih mladih, ki so na ZRSZ prijavljeni več kot 12 mesecev, in podpora mladim s posebnimi potrebami v prehodu na trg dela.

 

 • Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih mladih - javna dela
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: september 2016
 • Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠŽ
  Predviden začetek izvajanja: junij 2016

 

13. PODPORA PODJETNIŠTVU MLADIH

 

Cilj ukrepa je pomagati mladim, ki se želijo preizkusiti na samostojni podjetniški poti – se samozaposliti ali zaposliti – predvsem z zagotavljanjem podpornega okolja in prek usposabljanj, mentorstva, svetovanj, zagona podjetniških idej ipd. Spodbujalo se bo tudi poslovno sodelovanje in zaposlovanje mladih v mladinskih zadrugah in drugih oblikah socialnega podjetništva.

 

 • Spodbujanje podjetnosti pri mladih z izhodom v podjetništvo
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT
  Predviden začetek izvajanja: ukrep v priprav
 • Spodbujanje podjetništva med mladimi
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: konec leta 2016
 • Osnovno svetovanje in presoja poslovne ideje
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT
  Predviden začetek izvajanja: predvidena objava javnega razpisa junij 2016
 • Spodbude za mlada podjetja
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT/Podjetniški Sklad
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Spodbujanje poslovnega sodelovanja in zaposlovanja mladih v mladinskih zadrugah
 • Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Nacionalna podporna mreža za mlade na področju socialnega podjetništva
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: predvidena objava javnega razpisa junij 2016
 • Spodbujanje ženskega podjetništva
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja 

 

14. MLADI NA PODEŽELJU

 

Cilj ukrepa je pomagati mladim za vzpostavitev in razvoj kmetijske dejavnosti, hkrati pa spodbujati ustanavljanje novih delovnih mest ter tako prispevati k povečanju zaposlenosti v kmetijskem sektorju. Generacijska pomladitev je eden od ključnih osnovnih pogojev za hitrejše prestrukturiranje in povečanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva.

 

 • Shema plačilo za mlade kmete
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MKGP
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MKGP
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja

 

 

15. PROJEKTI ZA MLADE

 

Cilj je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem določene dejavnosti ali storitve mladim brezposelnim osebam zagotavljali hitrejši in enostavnejši dostop do zaposlitve in/ali ustvarjali nova delovna mesta. V okviru projektov se bo krepilo mladinsko delo in preko zaposlovanja mladih v okviru projektov v mladinskih strukturah krepili procese aktivnega državljanstva mladih.

 

 • Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ/URSM
  Predviden začetek izvajanja: ukrep se izvaja
 • Inovativni projekti za zaposlovanje mladih
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: druga polovica leta 2016