Skoči na vsebino

ZGODNJE UKREPANJE IN AKTIVACIJA

 

Izvedeni bodo trije glavni sistemski ukrepi na področju zgodnjega ukrepanja in aktivacije pred prihodom mladih na trg dela ter dva ukrepa, ki sta namenjena mladim med izobraževanjem. Ciljna skupina teh ukrepov so predvsem mladi, ki so še vključeni v izobraževanje ali so na prehodu iz izobraževanja na trg dela.

 

 

1. VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA

 

Cilj ukrepa je povečanje dostopnosti informacij o poklicih in bodočih možnostih zaposlovanja ter učenja veščin vodenja kariere vsem mladim.

 

 • Karierni centri za mlade
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ/ZRSZ
  Predviden začetek izvajanja: september 2016
 • Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja: objava javnega razpisa julij 2016
 • Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva- Nadaljnji razvoj in  izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu 2015-2020
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja: objava javnega razpisa junij 2016
 • Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2015-2020
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja: objava javnega razpisa  junij 2016
 • Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ
  Predviden začetek izvajanja: julij 2016

 

 

2. SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU PRIPRAVNIŠTVA

 

V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti sistemskega urejanja pripravništva, določene z akcijskim načrtom v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništva v Sloveniji.

 

 • Ukrepi v zvezi z volonterskim pripravništvom
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ, MJU,MIZŠ, MDDSZ, MZ,MK, MP
  Predviden začetek izvajanja:  Izvajanje že poteka (spremembe pravnih podlag)
 • Ukrepi v zvezi s predpisi o opravljanju pripravništva in strokovnih izpitov na področju socialnega varstva, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in knjižničarstvu
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ, MDDSZ, MIZŠ, MZ,MK
  Predviden začetek izvajanja:  Izvajanje že poteka (spremembe pravnih podlag)
 • Ukrepi v zvezi z olajšanjem zaposlovanja mladih v javnem sektorju
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ, MJU, MF
  Predviden začetek izvajanja:  Izvajanje poteka od 1. 1. 2016 dalje (kadrovski načrt Vlade RS)

 

 

3. PRENOVA SISTEMA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

V okviru ukrepa se bo pripravila podlaga za nov model vajeništva v Sloveniji, kar vključuje med drugim tudi prenovo poklicnega izobraževanja, kjer bo poudarek na razvoju modelov praktičnega usposabljanja ter pripravo zakona, ki bo uredil področje vajeništva. Aktivnosti bodo izvedene v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji.

 

 • Prenova sistema poklicnega izobraževanja
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja:  september 2016
 • Postopna uvedba sistema vajeništva
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ, MDDSZ, MGRT
  Predviden začetek izvajanja: pravne podlage v pripravi
 • Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016-2022
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ, MGRT
  Predviden začetek izvajanja: aktivnost MGRT se že izvaja (od oktobra 2015 do septembra 2016); aktivnost MIZŠ se bo izvajala preko objave javnega razpisa (objava predvidoma v drugi polovici leta)

 

 

4. SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI

 

Ukrep vključuje različne aktivnosti, ki so namenjene mladim med šolanjem za povečanje njihovih kompetenc na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti – tj. kompetenc, ki so ključne za ustvarjalne in podjetne posameznike.

 

 • Spodbujanje kompetenc Ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT/SPIRIT
  Predviden začetek izvajanja: objava javnega povabila osnovnim in srednjim šolam junij 2016
 • Storitve univerzitetnih inkubatorjev ter storitve podore inovativnim socialnim podjetjem
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT/SPIRIT
  Predviden začetek izvajanja: objava javnega razpisa julij 2016
 • Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah in osnovnih šolah
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja: objava javnega razpisa september 2016
 • YOUTH START - mednarodni projekt
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MIZŠ
  Predviden začetek izvajanja:  Izvajanje poteka od 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017 na gimnazijah, na šolah od 1. 11. 2015 do 31. 8. 2017

 

 

5.  ŠTIPENDIRANJE

 

Ukrep zajema različne štipendije, ki jih podeljuje ali sofinancira Vlada RS.

 

 • Regijske štipendijske sheme (kadrovske)
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ
  Predviden začetek izvajanja: Predvidena objava javnega razpisa avgusta 2016, začetek izvajanja septembra 2016
 • Štipendije - AD Futura
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ
  Predviden začetek izvajanja: tekoče izvajanje
 • Štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi
  Nosilec/izvajalec ukrepa: MK
  Predviden začetek izvajanja: prvi javni razpis se že izvaja, drugi bo predvidoma objavljen septembra 2016