Skoči na vsebino

KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 

Podlaga za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti ter izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja je poklicni standard oziroma pobuda za pripravo poklicnega standarda v skladu z 11. členomZakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007-uradno prečiščeno besedilo in 85/09).

 

Pobude za nove poklicne standarde in kataloge dajejo zbornice, združenja delodajalcev, poklicna združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna ministrstva.

 

Usklajujejo jih v okviru področnih odborov za poklicne standarde pri Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) in Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Sprejme jih minister, pristojen za delo.

 

Postopek priprave in usklajevanja katalogov, sestavo komisij, predlagatelje članov komisij ter način in postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij je določen v Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Katalogi so javno veljavni in so objavljeni na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

 

 

Strokovne ustanove

  • razvojno in svetovalno ter strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov in katalogov na področju NPK opravlja Center za poklicno izobraževanje; v njegovem okviru (v področnih odborih za poklicne standarde) poteka tudi usklajevanje katalogov. Njihove naloge so še: strokovna pomoč delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, poklicnih standardov, katalogov; razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela; spremljanje certifikatnega sistema, spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij, opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij, spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna podočja na vseh ravneh zahtevnosti; promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji in druge naloge.
  • Andragoški center Republike Slovenije izvaja program usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in program svetovanja na področju NPK
  • Državni izpitni center skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in potrjevanja katalogov, organizira usposabljanje kandidatov za člane teh komisij, jim podeljuje licence, skrbi za razvoj mreže za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, vodi register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij, vodi evidence, za katere je pooblaščen z zakonom, spremlja delo komisij in vsaj enkrat letno poroča ministru
  • Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje pa predlaga poklicne standarde in kataloge, sprejema metodologijo za njihovo pripravo, sprejme prioritete izdelave poklicnih standardov in katalogov v določenem obdobju na podlagi dolgoročnih potreb na trgu dela, predlaga program usposabljanja za člane komisij za pridobitev licence in opravlja še različne druge naloge.