Skoči na vsebino

PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

 

Preverjanje in potrjevanje NPK opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij. Doseganje standardov strokovnih znanj in spretnosti se dokazuje z neposrednim preverjanjem ali na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Predvidena je tudi možnost, da se oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij prilagodijo osebam s posebnimi potrebami. Za takšne primere določi komisija za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za vsak primer posebna navodila.

 

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

 

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.

 

Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij.

 

Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

 

Minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa Državnega izpitnega centra, za vojaške poklice pa na predlog ministra, pristojnega za obrambo, določi listo članov komisij za vsak katalog posebej. Člani so imenovani na listo za štiri leta. Izmed teh članov Državni izpitni center imenuje komisije za vsako posamezno preverjanje in potrjevanje.

 

Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo obnoviti vsake štiri leta.

 

Licenco si pridobi, kdor ima s katalogom določeno kvalifikacijo, vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki ter opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje določi minister. Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.

 

Zakon določa, kdo ne more sodelovati v komisiji, če gre za poslovne ali sorodstvene vezi. Prepoved zagotavlja objektivno preverjanje oziroma potrjevanje kvalifikacij. Podrobnejše določbe glede sestave komisij, predlagateljev članov komisij ter načina in postopka preverjanja in potrjevanja ter pridobitve oziroma izgube licence so določene v Pravilniku o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence. Kandidatom je zagotovljeno varstvo pravic s tem, da imajo pravico do ugovora, o katerem odloči posebna komisija za ugovore.

 

Nadzor nad zakonitostjo dela komisij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Inšpektorat v okviru rednega ali izrednega nadzora preverja izpolnjevanje pogojev, določenih za izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK, zakonitost njihovih postopkov, sestavo komisij in usposobljenost članov komisij.