Skoči na vsebino

PRIDOBIVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) ureja postopek in telesa oziroma organe in organizacije, pristojne za pripravo in sprejemanje poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica oziroma posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Poklicno kvalifikacijo lahko posameznik pridobi v šolskem izobraževanju, po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe, po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno, po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih programih za izpopolnjevanje, ali če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu z zakonom.

 

Zakon omogoča dokazovanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je določena s katalogom, ne glede na to, kako posameznik pridobi znanja in spretnosti (v izobraževalnem sistemu, s samoizobraževanjem, z delovnimi izkušnjami, z razvojem določenih osebnostnih lastnosti, ki so potrebne za to, da se neko znanje lahko uresniči v praksi,…). Pri tem je izrecno določeno, da z NPK, pridobljeno v skladu z ZNPK, ni mogoče pridobiti naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Ta se lahko pridobi le po izobraževalnih programih, sprejetih v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje. Certifikati, ki jih posamezniki pridobijo v skladu z ZNPK, pa se upoštevajo pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo področje izobraževanja.

 

Poklicna kvalifikacija se dokazuje z javno listino. Poklicne kvalifikacije, pridobljene po izobraževalnih programih, se dokazujejo s spričevali, diplomami in drugimi listinami. Javna listina, ki se pridobi zunaj formalnega šolskega sistema, je certifikat o poklicni kvalifikaciji in je opredeljena v Pravilniku o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu.

 

Pridobivanje certifikatov je namenjeno odraslim, mladim pa je treba omogočiti in jih vzpodbujati, da si pridobijo formalno poklicno izobrazbo. Zato je splošni pogoj za pridobivanje certifikatov dopolnjena starost 18 let. Mlajši od 18 let lahko pridobijo poklicno kvalifikacijo izjemoma, če izgubijo status vajenca oziroma dijaka in izkazujejo delovne izkušnje, ki so si jih pridobili na kakršen koli način. Morebitni posebni pogoji se lahko določijo s katalogom.

 

Stroške postopka za pridobitev NPK so dolžni poravnati kandidati. Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki je na predlog zbornic oziroma pristojnih ministrstev določena v Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.