Skoči na vsebino

VPIS V REGISTER IZVAJALCEV POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE NPK

 

Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah morajo biti vsi izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij vpisani v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

 

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

 

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.

 

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se vpišejo v register pri Državnem izpitnem centru.

 

Za vse informacije o vpisu v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se obrnite na Državni izpitni center. Natančen postopek in pogoje vpisa v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij določa Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 41/2015).