Skoči na vsebino

ŠTIPENDIJE

 

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

 

S 1. 1. 2014 se začne uporabljati nov Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1), ki v 8. členu določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

 

1. državne

(na področju štipendiranja se uporabljata dva zakona o štipendiranju glede na sklenitev štipendijskega razmerja)

 

2. Zoisove 

 

3. štipendije za deficitarne poklice

4. štipendije za Slovence v zamejstvu

5. štipendije Ad futura

6. sofinancirane kadrovske štipendije.

 

 

Poleg tega zakon določa tudi, da je mogoče:

 • od 1. 1. 2014 hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo (npr. občinska, s strani države nesofinancirana kadrovska štipendija)
 • z začetkom šolskega/šudijskega leta 2014/2015 državne štipendije kombinirati s:
  • kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice, 
  • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 • Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu - državljanu RS - pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.
 

Dijaki naj vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

 

Polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Tudi mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 

Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

 

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

 

 • vloge
 • poenostavljena elektronska vloga - z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje - za navedene pravice je treba vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • obrazec za akreditacijo programov 

 

OPOZORILO:

 

 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 

Vloge se oddajajo pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v skladu z javnim pozivom.

 

Dodatne informacije o Zoisovih štipendijah:

 • na spletni strani sklada v poglavju Zoisove štipendije, kjer najdete tudi odgovore na pogosta vprašanja o Zoisovih štipendijah
 • e-naslov: Zoisi(at)sklad-kadri.si 
 • telefon: 01 434 10 83, 01 434 10 81
 • osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

 

OPOZORILO:

 

 

POMOČ: Za ogled datotek formata (.pdf) potrebujete program Adobe Reader. Če programa še nimate, si ga lahko brezplačno naložite s spletne strani proizvajalca.

 

 

 

 

Hkratno uveljavljanje pravice do različnih vrst štipendij

 • Če posameznik prvič z vlogo uveljavlja pravico do štipendije

Zaradi sprememb, ki so jih prinesli Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in ZŠtip-1, se bodo hkrati vložene vloge za uveljavitev pravice do različnih vrst štipendij, ki jih ni mogoče dodeliti istočasno (državna, Zoisova, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu) reševale tako, da bo organ prve stopnje, v primeru da bo vlagatelj izpolnjeval pogoje za pridobitev štipendije in bo iz evidenc razvidno, da mu je bila že dodeljena druga štipendija (običajno je o državni štipendiji odločeno prej kot o Zoisovi štipendiji), pozval vlagatelja, da se odloči, katero od pridobljenih štipendij bo izbral oz. želi prejemati.

 

 • Če dijak ali študent že prejema državno ali eno izmed zgoraj naštetih štipendijo v tekočem (šolskem/študijskem) letu...

... in želi v naslednjem letu za višji letnik istega programa pridobiti Zoisovo štipendijo (ali eno izmed zgoraj naštetih štipendij), se mora, v primeru pridobitve te druge štipendije, prvi štipendiji odpovedati. Odpoved pravici do državne štipendije oz. štipendijskemu razmerju je mogoča tudi za nazaj, vendar le od začetka šolskega ali študijskega leta, pri čemer je upravičenec dolžan že prejeta javna sredstva iz tega naslova za tekoče šolsko oz. študijsko leto vrniti. Pri tem opozarjamo, da vlagatelj ne more ponovno uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica do državne štipendije in ki je bila z odločbo centra za socialno delo razveljavljena (ker se ji je odpovedal).

 

  

 

Obvestila 

 

 

Arhiv obvestil:

 

 

Poročila: