Skoči na vsebino

KADROVSKE ŠTIPENDIJE


V Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) je sofinanciranje kadrovskih štipendij urejeno v posebnem poglavju. S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost.

 

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po tem zakonu, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca (69. člen ZŠtip-1). Kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice.


Višina

 

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije (70. člen ZŠtip-1).

 


Sofinanciranje kadrovskih štipendij

 

Sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem dodeljuje:

  • Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ali
  • nosilec regijske sheme kadrovskih štipendij (regionalna razvojna agencija oziroma druga pravna oseba, ki je del regijske razvojne mreže in deluje na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16).
     

Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače (71. člen ZŠtip-1). Sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij se dodeljuje na podlagi javnega razpisa. Število sofinanciranih štipendij je odvisno predvsem od razvojnih potreb delodajalca.

 

 

Obveznosti delodajalca in štipendista

 

Kadrovski štipendist se mora pri štipenditorju (delodajalcu) po zaključku izobraževanja zaposliti najmanj za 1 leto (sklenitev pogodbe o zaposlitvi). S pogodbo o štipendiranju štipendist in štipenditor podrobneje uredita pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kadrovskega štipendiranja.