KADROVSKE ŠTIPENDIJE


S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost.

 

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po tem zakonu, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca (prvi odstavek 21. člena Zakona o štipendiranju). 

 


Višina

 

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije (22. člen). 

 


Neposredne in posredne kadrovske štipendije

 

V okviru spodbud za izobraževanje pozna Zakon o štipendiranju neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (35. člen) in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim (36. člen).

 

Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na podlagi javnega razpisa.

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije delodajalcu in nosilcu regijske štipendijske sheme ali samoupravni lokalni skupnosti sofinancira 50 % dodeljene kadrovske štipendije. Število sofinanciranih štipendij je odvisno predvsem od razvojnih potreb delodajalca oziroma od indeksa razvojne ogroženosti regije.

 

 

Javni natečaj za kadrovske štipendije Vlade RS

 

Glede na omejitve zaposlovanja v organih državne uprave in posledično težave pri zaposlovanju štipendistov Vlade RS po dokončanju študija kadrovske štipendije Vlade RS do nadaljnjega ne bodo razpisane. Več informacij na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.