Skoči na vsebino

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 
Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 22. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (12. člen in 13. člen) in je dosegel vsaj en izjemen dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja, ali
 • imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ali
 • je zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4, 10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, ali
 • je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje, ali
 • je dosegel izjemne dosežke.

V primeru, da je vlagateljev več kot je razpoložljivih sredstev, se izvede rangiranje.

 

Višina

 

Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:

 • 120 evrov za dijaka,
 • 140 evrov za študenta.

 

Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov:

 • 240 evrov za dijaka,
 • 280 evrov za študenta.

K Zoisovi štipendiji se dodelita naslednja dodatka:

 • dodatek za bivanje: 80 evrov

 

Upravičen je štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in da štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine, v kraju izobraževanja.

 

 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 evrov

Upravičen je štipendist, ki mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke, ali je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.        
 
 

Trajanje in izplačevanje Zoisove štipendije

 

Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo in izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje (povprečna ocena ali izjemni dosežek) .
 
Zoisova štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja Zoisove štipendije v času podaljšanega absolventskega staža za dodatnih 60 dni po izteku višješolskega programa ali dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa prve ali druge stopnje. Do izteka absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo). 

 

 

Izplačilo Zoisove štipendije v enkratnem znesku


Zoisovo štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za preostale mesece trajanja izobraževalnega programa, če štipendist zaključi izobraževanje pred iztekom izobraževalnega programa, ne glede na to, ali je bil vpisan v vse letnike.


V primeru izobraževanja v tujini, se štipendija lahko izplača v enkratnem znesku za posamezno šolsko ali študijsko leto.

 

Obveznosti štipendista

 

Štipendist je dolžan štipenditorju v 8 dneh od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako tako spremembo.
 
 
 

Študij v tujini

 

Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.
 
Dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa si pridobi upravičenec do štipendije s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja.

 


Mirovanje štipendijskega razmerja


 
Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje, če:

 • ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo;
 • izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih obveznosti;
 • ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje štipendije najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto;
 • štipendist ni izpolnil pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, razen če pogojev ni izpolnil zaradi opravičljivih razlogov (starševstva ali opravičljivih zdravstvenih razlogov ali izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ali neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile);
 • štipendist, ki po predhodnem soglasju Sklada spremeni izobraževalni program, opravlja letnike, za katere je že prejemal štipendijo;
 • prostovoljno služi vojaški rok v Slovenski vojski

 

Mirovanje traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi zanj, vendar skupno ne več kot tri šolska ali študijska leta in ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni izobraževanja, za katerega je štipendist pridobil pravico do štipendije.

 

 

Prenehanje štipendijskega razmerja


 
Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko:

 • štipendist prekine izobraževanje ali ne zaključi izobraževalnega programa, za katerega je prejemal Zoisovo štipendijo;
 • se izpiše iz izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo;
 • spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja;
 • štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov;
 • po mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
 • sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli;
 • izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti;
 • ne dokonča izobraževalnega programa v okviru trajanja programa oziroma v času podaljšanja študentskega statusa;
 • odpove štipendijsko razmerje
   

 

Vračilo Zoisove štipendije


V primerih prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.
 

 

Pristojni organ za podeljevanje Zoisovih štipendij
 

Kandidati za pridobitev Zoisove štipendije vloge (skupaj z  ustrezno dokumentacijo) oddajajo pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v skladu z javnim pozivom.

O dodelitvi ali nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije na prvi stopnji odloča sklad.

 

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega ali študijskega leta, sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega ali študijskega leta.