Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE PRED 1. 1. 2014

Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 24. členom Zakona o štipendiranju pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (9. člen) in:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter je bil v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec, ali
 • ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju identificiran kot nadarjen dijak, ali
 • je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali
 • ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali
 • je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja.


Višina

 

Na podlagi 25. člena Zakona o štipendiranju in sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/2011) Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:

 • 66,05 EUR za dijaka in
 • 101,78 EUR za študenta.

Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov (na podlagi zgornjega sklepa): 

 • 132,10 EUR za dijaka in
 • 203,56 EUR za študenta.

K Zoisovi štipendiji se dodelijo naslednji dodatki (z višinami na podlagi zgornjega sklepa):

 • dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela določi minister, pristojen za delo: 30,31 EUR
 • dodatek za učni oziroma študijski uspeh:
  • za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več: 20,56 EUR ter
  • za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več: 37,90 EUR
 • dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča:
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 EUR (upravičenost se ugotavlja na podlagi odločbe ali strokovnega mnenja o usmeritvi v skladu s predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, oziroma na podlagi odločbe o priznanju dodatka za nego otroka v skladu s predpisi, ki urejajo področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, ali na podlagi odločbe o invalidnosti oziroma sklepa o telesnih okvarah pristojnega organa po predpisih, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja). 

Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

 

Ko še ni izdana dokončna odločba o odmeri dohodnine za preteklo leto, se upoštevajo dohodki iz dokončne odločbe za predpreteklo koledarsko leto, preračunani na raven preteklega koledarskega leta.

 

Če družinski član v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imel dohodkov, ima pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka upoštevajo njegovi tekoči dohodki, preračunani na raven preteklega leta.

 

Dohodki in prejemki iz 16. člena ZŠtip se upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, odtegnjene od teh dohodkov.

 


Trajanje prejemanja štipendije


Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja.

 


Obveznosti štipendista


Štipendist je dolžan štipenditorju v 8 dneh od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako tako spremembo.

 

 

Študij v tujini


Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja akreditiranaza izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

 

Dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa si pridobi upravičenec do štipendije s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja.

 


Pristojni organ za podeljevanje Zoisovih štipendij

 

Kandidati za pridobitev Zoisove štipendije vloge (skupaj z  ustrezno dokumentacijo) oddajajo pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v skladu z javnim pozivom.