Skoči na vsebino

NOVICA

24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi

24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi, ki je bil sicer v Državnem zboru sprejet 21. 4. 2016, veljati pa je pričel 24. 5. 2016. Zakon o partnerski zvezi za istospolne pare na vseh pravnih področjih uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza razen možnosti skupne posvojitve otroka in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Zakon o partnerski zvezi izenačuje pravne posledice med partnerjema istega spola s pravnimi posledicami, kot jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola (zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost).

To pomeni, da bo po novem tudi partnersko zvezo mogoče skleniti svečano in tako kot zakonsko zvezo tudi izven uradnih prostorov. Zakon o partnerski zvezi glede temelja partnerske zveze in enakopravnosti partnerjev, pogojev za sklenitev in veljavnost partnerske zveze, neveljavnosti partnerske zveze, pravice in dolžnosti partnerjev, premoženjska razmerja med partnerjema, prenehanje partnerske zveze ter razmerji med razvezanima partnerjema, napotuje na smiselno uporabo določb, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.

 

Z dnem pričetka uporabe Zakona o partnerski zvezi preneha veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, pri čemer se ta uporablja še šest mesecev po začetku uporabe Zakona o partnerski zvezi. Od začetka uporabe Zakona o partnerski zvezi ni mogoče registrirati novih istospolnih partnerskih skupnosti po Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti.

Kot že navedeno, se Zakon o partnerski zvezi prične uporabljati 24. 2. 2017. Upravne enote morajo v petnajstih dneh od začetka uporabe zakona (t.j. najkasneje do 11. 3. 2017) obvestiti partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti:

  • preoblikovanju registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo po tem zakonu,
  • možnosti izjave, da želita ali o možnosti izjave, da ne želita preoblikovanja,
  • roku za podajo te izjave in
  • pravnih posledicah podane izjave.

Partnerja, ki imata registrirano istospolno skupnost lahko do 24. 8. 2017 pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo. Registrirana istospolna partnerska skupnost se v tem primeru preoblikuje v partnersko zvezo z dnem njune izjave.
 
Če s strani partnerjev istospolne partnerske skupnosti v roku šestih mesecev, to je do 24. 8. 2017 ne bo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi s preoblikovanjem registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo, se bo registrirana istospolna partnerska skupnost preoblikovala v partnersko zvezo na podlagi zakona.

Pravice in obveznosti partnerjev v sklenjeni partnerski zvezi, z dvema točno določenima izjemama, so na vseh pravnih področjih enake pravicam in obveznostim zakoncev. Tako je obseg pravic in obveznosti med partnerjema v sklenjeni partnerski zvezi precej širši od obsega pravic in obveznosti, ki jih imata partnerja v registrirani partnerski skupnosti, med drugim tudi na primer dolžnost preživljanja mladoletnega otroka partnerja.