Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo dolgožive družbe

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bodo ta gibanja še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilnega in političnega udejstvovanja.

Slovenija dobiva s Strategijo dolgožive družbe okvir za organizirano in sistematično pot odzivanja na izzive staranja prebivalstva. Strategija dolgožive družbe upošteva ključne izzive, povezane z demografskimi spremembami, z oblikovanjem celovitega okvira za usmeritve, ki kažejo smer potrebnih prilagoditev in sprememb v štirih sklopih:

  • zaposlenost/delovna aktivnost (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem, spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile);
  • samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, dostopnost do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, zmanjševanje neenakosti v zdravju);
  • vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politično udejstvovanje);
  • oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v gospodarstvu, prilagoditve bivalnih razmer ter prometne ureditve s podporo IKT in tehnoloških rešitev).

Na podlagi Strategije dolgožive družbe bodo posamezna ministrstva pripravila konkretne akcijske načrte. Uresničitev začrtanih usmeritev bo omogočila oblikovanje družbe in sistemov, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja.