Skoči na vsebino

NOVICA

10. oktober - mednarodni dan brezdomcev

Namen mednarodnega dneva brezdomcev je pritegniti pozornost tej problematiki tako na lokalni kot na državni ravni. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že vrsto let spremljamo problematiko brezdomstva in sofinanciramo številne programe in zavetišča za brezdomce.

Tako kot drugje po svetu so tudi pri nas brezdomci ena najbolj marginalnih družbenih skupin. Natančnih podatkov o številu brezdomcev pri nas ni, so pa brezdomci stalen pojav in značilnost večjih urbanih središč kot so Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Celje, Koper, Jesenice, Kranj, Nova Gorica, Velenje in ostala večja mesta v Sloveniji.

Brezdomstvo je kompleksen in strukturiran družben pojav. V ta namen si prizadevamo, da v okviru potreb in možnosti na MDDSZ zagotavljamo  podporo, ter primerne spodbude za nadaljnji razvoj in izvajanje različnih  programov, ki so namenjeni brezdomcem. 

 

V zadnjih letih smo povečali število programov, ki nudijo obravnavo in strokovno pomoč brezdomcem. Prav tako  naša prizadevanja usmerjamo  v širitev mreže v lokalne skupnosti, kjer tovrstni programi  še ne delujejo, so pa nujno potrebni. Trenutno MDDSZ sofinancira 21 različnih socialnovarstvenih programov  razpršenih po Sloveniji. Za programe namenjamo sredstva v skupni višini 1.250.200,00 evrov.  Ministrstvo sredstva namenja pretežno za plače  strokovnih delavk/cev  v programih ( v letu 2017 sofinanciramo 50 zaposlitev).

 

Mreža programov vključuje  sprejemališča, zavetišča, dnevne centre, namestitveno podporo, terensko delo  in informativne pisarne.

 

MDDSZ spremlja problematiko na terenu skupaj s predstavniki nevladnih organizacij, pogosto tudi z občinami. Tako   

smo  v zadnjih treh letih pozornost namenili tudi namestitveni podpori  ter programom za preprečevanje deložacij. V zadnjih dveh letih smo zaradi dejanskih potreb podprli tudi nekaj novih zavetišč, ki so nastala na pobudo lokalnih skupnosti (npr. Ajdovščina, Koper, Novo mesto,  Ptuj). 

 

V zadnjih letih opažamo trend povečanja mlajših brezdomcev. Prav tako je zaznati povečano število oseb s težavami v duševnem zdravju ter vsakodnevnih uporabnikov drog. 

 

Za brezdomce  je  značilno, da ne sprejemajo in celo zavračajo institucionalizirane oblike pomoči ali pa jo sprejmejo le v skrajni sili. Točnih podatkov o številu brezdomcev v Sloveniji ni in tako lahko govorimo le o približni oceni med 2280   in 2500 oseb.   V ta podatek so zajeti  samo tako imenovani "odkriti  ali "vidni " brezdomci ne pa tudi prikriti brezdomci (kot npr. osebe v postopku deložacije, najemniki brez najemne pogodbe, gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih rešitvah, mladi brezposelni  idr.).