Skoči na vsebino

NOVICA

Pravilnik o psih pomočnikih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o psih pomočnikih. Poleg slepih, ki so upravičeni do psa vodnika, bodo po novem do psa pomočnika upravičeni tudi težko oziroma najteže gibalno ovirani invalidi.

Pravica do psa pomočnika za težko oziroma najtežje gibalno ovirane invalide je urejena v 22.c členu Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Invalid, ki bi želel dobiti psa pomočnika mora poleg tega, da ima zaradi svoje invalidnosti velike težave pri gibanju, prenašanju, premikanju  ali ravnanju s predmeti, imeti tudi ustrezne psihofizične lastnosti in primerne  bivalne pogoje.

 

Predlog pravilnika podrobneje določa pogoje za pridobitev psa pomočnika, postopek za pridobitev psa, izbor in delo izvedencev, ter vsebino pogodbe, sklenjene med izvajalcem šolanja psov in ministrstvom. Pri njegovi pripravi je ministrstvo sodelovalo s strokovnjaki s področja  usposabljanja psov za slepe in gibalno ovirane invalide in z invalidi, bodočimi upravičenci do psa pomočnika.

 

Predlog pravilnika ima tri priloge:

-       v prvi so zelo podrobno določeni pogoji, ki jih mora invalid izpolnjevati, če želi pridobiti psa pomočnika;

-       v drugi so določene smernice  za izbiro psa, program šolanja in vsebina izpita;

-       v tretji pa je vrednotnica za plačilo šolanja.

 

Vlogo bo invalid vložil na upravni enoti, v nadaljevanju pa je postopek podoben kot pri uveljavljanju pravice do tehničnih pripomočkov ali prilagoditve vozila. Šolanje psa pomočnika naj bi trajalo približno leto dni. Po končanem šolanju in opravljenem preizkusu, bo invalid postal lastnik psa. Izvajalci šolanja psov pomočnikov bodo izbrani  z javni razpisom.

 

Pravilnik najdete na povezavi http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

 

Pripombe sprejemamo do 24.11.2017.