Skoči na vsebino

NOVICA

Po novem v zakon tudi brez prič

S prvim januarjem 2018 se pričnejo uporabljati nove določbe Družinskega zakonika, ki urejajo postopek pred sklenitvijo zakonske zveze, sklenitev zakonske zveze in ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Prav tako prične veljati nov Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponoviti slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze.

Bodočim zakoncem se z novimi določbami daje na voljo več načinov sklenitve zakonske zveze. Ta se lahko na želje bodočih zakoncev lahko sklene:

pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo,

pred matičarjem in županjo ali županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa, ali 

samo pred matičarjem (kar je novost). 


Družinski zakonik prinaša tudi novosti glede navzočnosti prič pri sklenitvi zakonske zveze. Bodoča zakonca se bosta lahko odločila, ali bosta pri sklenitvi zakonske zveze prisotni priči. Lahko se odločita, da se zakonska zveza sklene brez prisotnosti prič. Navzočnost prič več ni potrebna, saj se zakonska zveza dokazuje z izpiskom iz matičnega registra. Ker sta priči del tradicionalnega obreda je ta možnost ohranjena.

Novost je tudi zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki ga je DZ podelil županjam in županom, kot osebam, ki uživajo poseben ugled v družbi. Županje in župani so prejeli pooblastilo, ki velja za sklepanje zakonskih zvez na področju njihove občine v času trajanja mandata. 

 

Zakonska zveza se sklene v uradnih prostorih, v uradnem času. Lahko pa tudi zunaj uradnih prostorov, zunaj uradnega časa v dveh primerih:

v primeru obstoja razlogov, ki onemogočajo navzočnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (v teh primerih se sredstva za kritje stroškov zagotovijo v proračunu RS),

na željo bodočih zakoncev in če sta pripravljena poravnati s tem nastale dodatne stroške, ki so določeni v enotnem znesku 170,00 EUR. Upravna enota lahko zavrne vlogo za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov in/ali zunaj uradnega časa v tistih primerih, ko bi bila taka sklenitev zakonske zveze težko izvedljiva. 

Novi pravilnik prinaša spremembe tudi pri terminih sklepanja zakonske zveze. Ta več ne more biti sklenjena na praznike in dneve, ki so z zakonom določeni prosti dnevi. 

Družinski zakonik daje tudi zakonsko podlago za izvedbo ponovitve slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Za ponovitev slovesnosti krijeta stoške v enotnem znesku 170,00 EUR.