Skoči na vsebino

NOVICA

Novo v letu 2018

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je pred dnevi predstavila ukrepe s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bodo začeli veljati po novem letu.

Lani v tem času je ministrstvo predstavilo in dalo v javno razpravo reorganizacijo Centrov za socialno delo. V tem letu smo dosegli soglasje tako stroke kot tudi politike in, s prejšnjim tednom sprejeto Uredbo na vladi, zagotovili vse pravne podlage za začetek reorganizacije tudi v praksi.

 

Spremembe Zakona o socialnem varstvu so uzakonile novo organizacijsko strukturo, drugi del reorganizacije socialna aktivacija se v praksi že izvaja, z novelo ZUPJS, ki so jo 12. decembra soglasno podprli v DZ  in predstavlja tretji steber projekta reorganizacije pa smo uzakonili  oziroma dali pravno podlago za informativni izračun. 


Zaradi odprave varčevalnih ukrepov bodo v letu 2018 do otroškega dodatka upravičeni tudi otroci, katerih družine se uvrščajo v 7. in 8. dohodkovni razred (64% do 99% neto mesečnega dohodka na družinskega člana). Prihodnje leto bodo tako otroški dodatek lahko prejemale tudi družine, v katerih  mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 1.020 evrov neto. Do otroškega dodatka bodo upravičeni od 1. 1. 2018, če bodo v decembru vložili vlogo. Otroški dodatek bo tako s spremembo zakona prejemalo približno 300.000 otrok. 

 

Pripravili smo tudi spremembo zakona, ki ponovno uvaja pomoč ob rojstvu otroka kot univerzalno pravico, kar pomeni, da bodo do nje upravičeni starši novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine. Predlog zakona je bil že sprejet na seji Vlade in je bil poslan v obravnavo v Državo zbor RS.

V letu 2018 bo prav tako več plačanih dni očetovskega dopusta, očetje bodo imeli na voljo 30 dni plačanega očetovskega dopusta.


S 1. 1. 2018 se pričnejo uporabljati določbe Družinskega zakonika, ki urejajo postopek pred sklenitvijo zakonske zveze, sklenitev zakonske zveze in ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Istega dne pa prične veljati tudi nov Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze.

 

Bodočim zakoncem se z novimi določbami daje na voljo več možnih načinov sklenitve zakonske zveze. Zakonska zveza se, glede na želje bodočih zakoncev, tako lahko  po novem sklene samo pred matičarjem. Pri sklenitvi zakonske zveze sta lahko tako kot do sedaj prisotni priči, če bodoča zakonca tako želita. Lahko pa se odločita za sklenitev zakonske zveze tudi brez prisotnosti prič. 

 

V okviru aktivne politike zaposlovanja bodo tudi v letu 2018 pomembna prioriteta mladi, starejši ter dolgotrajno brezposelni. V letu 2018 bo za programe aktivne politike zaposlovanja na voljo 81,8 milijonov evrov. Od tega iz Proračuna RS 35,2 mio iz ESS pa okvirno 46,6 mio evrov. Večina APZ programov iz leta 2017 se nadaljuje tudi v letu 2018, nekaj programov pa bo v naslednjem letu tudi novih. V okviru ukrepov na trgu dela sta predvidena dva nova Javna razpisa, sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada, in sicer Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leto 2018-2019 in Javni razpis za sofinanciranje zaposlitvenih projektov na lokalni oziroma regionalni ravni.


21. januarja 2018 se bodo začele uporabljati določbe novele Zakona o urejanju trga dela. Glede na to, da je na trgu dela že pomanjkanje delovne sile  uvajamo nekatere ukrepe za še hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb – prejemnikov denarnega nadomestila.

S 1. 1. 2018 se bo pričel uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Gre za pomemben zakon, ki prinaša spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev ter napotovanja delavcev na delo v druge države članice EU in EFTA. Z njim prenašamo  v nacionalni pravni red evropske direktive s področja napotitve delavcev.  Z zakonom se tudi odzivamo na opozorila o grobih in številnih kršitvah pravic delavcev, napotenih na delo s strani slovenskih delodajalcev,  preprečujemo tudi napotovanja delavcev na delo s strani t. i. slamnatih podjetij ter podjetij, ki ne spoštujejo pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavcev.


Po več letih so letos vsi upokojenci prejeli letni dodatek v višini od 90 do 400 evrov (odvisno od višine pokojnine). Letni dodatek bodo upokojenci dobili tudi v letu 2018 in bo izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij 2018. Znašal pa bo od 100 do 410 evrov.

V prihodnjem letu je, poleg redne uskladitve pokojnin po ZPIZ-2, predvidena tudi izredna uskladitev pokojnin in drugih  prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer v mesecu aprilu za 1,1%.

S prvim januarjem pričnejo veljati tudi določbe najnovejše novele ZPIZ-2, ki spreminjajo ureditev pokojninske dobe brez dokupa. Skladno z sprejetim zakonom se upokojitvena starost v letu 2018 nekoliko dviguje.

 

Več informacij o ukrepih, ki začnejo veljati z novim letom si lahko preberete na spodnji povezavi:

fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/novo_od_1.1._2018_dalje.docx

Ukrepi MDDSZ, ki bodo začeli veljati v letu 2018