Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv za izkaz interesa za članico/člana v Skupini strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (GREVIO)

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (Istanbulska konvencija) je najobsežnejša mednarodna pogodba, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za zaščito žensk in deklet pred vsemi oblikami nasilja ter za preprečevanje, pregon in odpravo nasilja nad njimi, vključno z nasiljem v družini. Nasilje nad ženskami predstavlja eno od najbolj pogostih kršitev človekovih pravic in skrajno obliko diskriminacije žensk, ki je zakoreninjena v neenakosti med spoloma ter prispeva k ohranjanju te neenakosti in jo krepi. Republika Slovenija je Istanbulsko konvencijo ratificirala leta 2015.


Na podlagi 66. člena Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, Resolucije CM/Res(2014)43 o pravilih za izvolitev članov skupine strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO) ter poziva Sveta Evrope za nominacijo kandidatk oziroma kandidatov za članstvo v GREVIO iz Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi kandidatke in kandidate k izkazu interesa za članstvo v Skupini strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (GREVIO).


Kandidati/kandidatke izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

- so osebe z visokimi moralnimi vrednotami;

- imajo priznane kompetence na področju človekovih pravic, enakosti spolov, nasilja nad ženskami in nasilja v družini ali pomoči in zaščite žrtev ali imajo ustrezne strokovne izkušnje na področjih iz konvencije;

- neodvisnost in nepristranskost (osebe na položajih odločanja v zvezi z oblikovanjem in/ali izvajanjem politik na področju boja proti nasilju nad ženskami v vladi ali drugih organizacijah, kjer bi lahko prišlo do konflikta interesov glede odgovornosti v zvezi z delom v GREVIO, ne izpolnjujejo tega pogoja);

- razpoložljivost za učinkovito opravljanje dolžnosti in nalog (čas in zmožnost udeležbe na sestankih in ostalih dejavnostih GREVIO, možnost priprave poročil in drugih dokumentov GREVIO);


Rok za prijavo je 30. januar 2018.