Skoči na vsebino

NOVICA

Dodatna sredstva za povezovanje slovenskih podjetij v partnerstva za razvoj kadrov

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak in direktorica javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Irena Kuntarič Hribar sta na skupni novinarski konferenci, ki je danes dopoldne potekala v prostorih sklada, napovedali dodatno podporo podjetnikom pri povezovanju v partnerstva za strateški razvoj kadrov, kar predstavlja pomembno investicijo oz. spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Za program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0), ki omogoča tovrstno podporo podjetjem in sklad izvaja že tretjič, je namenjenih dodatnih 900 tisoč evrov. Dr. Dean Besednjak, pomočnik direktorja v podjetju Kronoterm, d. o. o., ki je del kompetenčnega centra za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG), je predstavil prednosti, ki jih podjetjem prinaša tovrstno partnerstvo oz. vključenost v kompetenčne centre.

Trenutno v okviru programa deluje 11 kompetenčnih centrov. Sklad s sofinanciranjem usposabljanj zaposlenih povezuje slovenska podjetja v partnerstva za razvoj kadrov znotraj posamezne gospodarske panoge ali področja. Podjetja s pomočjo strokovnjakov pripravijo model kompetenc in ugotovijo, na katerih področjih ter katerih kompetenc primanjkuje in na osnovi tega pripravijo načrt usposabljanj zaposlenih. Povezovanje podjetij in krepitev kompetenc zaposlenih pa nedvomno prispevata k doseganju boljših poslovnih rezultatov.

 

»Zaradi vseh pozitivnih učinkov programa, ki ga izvaja sklad, sta se Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odločila za razširitev obstoječega programa KOC 2.0 z 900 tisoč evri. Dodatna sredstva bodo do konca leta omogočila vzpostavitev desetih novih kompetenčnih centrov,« je pojasnila ministrica dr. Anja Kopač Mrak. Ob tem je poudarila, da večja in učinkovitejša vlaganja v znanje sodijo med glavne vzvode za okrepitev potenciala gospodarske rasti.

 

Dodatna vlaganja v usposabljanja zaposlenih, spodbujanje razvojnih sprememb v podjetjih ter krepitev mreženja in povezovanja podjetij neposredno prispevajo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in izboljšanju položaja zaposlenih na trgu dela. »V prejšnji finančni perspektivi je bilo vzpostavljenih 19 kompetenčnih centrov, v sedanji 11, kar pomeni 550 podjetij, ki so bila vključena v kompetenčne centre. Skupno beležimo 65 tisoč vključitev v posamezna izobraževanja in kvalifikacije,« je povedala direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar in dodala, da bodo tudi dodatna sredstva konkretno porabljena za doseganje cilja vključitve v vseživljenjsko učenje zaposlenih in ohranjanja zaposlitve.

 

Po besedah pomočnika direktorja v podjetju Kronoterm, d. o. o., dr. Deana Besednjaka prinaša povezovanje v partnerstva za strateški razvoj kadrov oziroma vključevanje v kompetenčne centre za razvoj kadrov številne pozitivne učinke. Njihovo podjetje se vključuje že drugič, tokrat kot nosilni partner v kompetenčnem centru za razvoj v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG). »V zadnjem letu smo imeli samo v okviru našega kompetenčnega centra več kot 40O usposabljanj in okrog 2.500 vključitev zaposlenih v usposabljanja, vključili pa smo več kot pol zaposlenih v partnerskih podjetjih,« je s konkretnimi podatki postregel Besednjak in kot veliko prednost tovrstnega povezovanja in sodelovanja tako znotraj panoge kot med različnimi panogami – sodelujejo namreč tudi z drugimi kompetenčnimi centri – poleg usposabljanj izpostavil tudi dragoceno izmenjavo izkušenj.

 

V dobrem letu delovanja (od 1. 3. 2017 do danes) je bilo v programu KOC 2.0 realiziranih preko 15.000 vključitev zaposlenih v usposabljanja. Glede na to, da se je sklad zavezal do konca programa izvesti 13.600 vključitev, lahko ugotovimo, da že sedaj presega prvotno zastavljene cilje za celih 10%. Omeniti velja, da so se partnerstva že v svojih vlogah zavezala doseči še več vključitev v usposabljanja, natančneje 25.216, kar pomeni, da so v tem trenutku realizirala že približno 60% vključitev.

 

Rezultat izvajanja programa sta hitro doseganje zastavljenih kazalnikov in predvsem pozitivni multiplikacijski učinki, za kar so nedvomno zaslužni vsi vpleteni, tako skladova projektna ekipa KOC 2.0 kot tudi vsa panožna partnerstva s projektnimi pisarnami na čelu.

 

V obdobju 2016–2018 je vzpostavljenih 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov na naslednjih področjih: trajnostno gradbeništvo (KOC SOTRAG), tovarne prihodnosti, trajnostni turizem, orodjarstvo (KOC KOR), kemijska industrija (KoCKE 2), vodarstvo (KOC KVA), elektroindustrija (KOC EEI 4.0), krožno gospodarstvo (KOC KROG), logistika (LOGINS), pametna mesta in skupnosti (KoC-PMiS) in prehrambna industrija (KOC Hrana).

 

KOC 2.0 v številkah:

  • 11 vzpostavljenih KOCov
  • 11 modelov kompetenc in 79 opredeljenih profilov
  • 250 partnerskih podjetij
  • 15.000 vključenih oseb v usposabljanja
  • 25.000 vključitev v usposabljanja
  • sodelujoča podjetja zaposlujejo skoraj 36.000 oseb
  • 3.967.000 EUR namenjenih sofinanciranju usposabljanj