Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija po indeksu splošne blaginje otrok med evropskimi državami na 6. mestu

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo organiziralo strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok. Inštitut RS za socialno varstvo je v sodelovanju z UNICEF in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razvil indeks blaginje otrok in ga prikazal na posebni spletni strani, kar predstavlja novost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Cilj oblikovanja indeksa je lažje spremljanje položaja otrok in kakovosti njihovega življenja ter primerjava z drugimi evropskimi državami. Sestavljen je iz 31 kazalnikov in vključuje 27 evropskih držav. 


Blaginja otrok v Sloveniji se je od leta 2010 do leta 2014 izboljšala. V primerjavi s 27. evropskimi državami je bila leta 2014 Slovenija po skupnem indeksu blaginje otrok skupaj s Švedsko uvrščena na 6. mesto, v primerjavi z letom 2010 je dve mesti napredovala.

 

»V tem mandatu smo naredili pomembne premike na področju izboljšanja položaja otrok in njihove zaščite,« je ob predstavitvi poudarila državna sekretarka Martina Vuk.

 

»V zakonodaji smo ratificirali in implementirali praktično vse pomembne mednarodne dokumente, ki se vežejo na zaščito in pravice otrok. Z novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini smo tudi na zakonski ravni prepovedali telesno kaznovanje otrok. Po 41 letih smo posodobili družinsko zakonodajo. Sprejeli smo nov Družinski zakonik, ki bo zagotovil sodno odločanje o ukrepih za zaščito otrok, hkrati pa bo CSD-jem omogočil osredotočenje na poglobljeno delo z družinami. K temu bo prispevala tudi reorganizacija centrov za socialno delo, katere glavni namen pove že slogan, pod katerim vodimo projekt: »Na teren, bližje k ljudem«. Na podlagi določb Družinskega zakonika smo ustanovili Sveta Republike Slovenije za otroke in družino - stalno strokovno posvetovalno telo vlade. S tem smo tako zavedanje kot obravnavo problemov otrok in družin v družbi prenesli na višjo raven.«

Državna sekretarka Martina Vuk je izpostavila tudi Resolucijo o družinski politiki, ki je prvi tovrstni dokument po 23 letih. V njej so za desetletno obdobje opredeljeni ključni cilji in ukrepi, ki bodo še zvišali stopnjo kakovosti družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin in otrok.

 

Na posvetu so bili sprejeti naslednji zaključki: 

 

V primerjalni perspektivi je Sloveniji kljub gospodarski krizi uspelo ohraniti razmeroma visok nivo kakovosti življenja otrok. Položaj se je poslabšal predvsem pri stopnji tveganja revščine zaradi varčevalnih ukrepov pri transferjih, vendar pa se je do danes že izboljšal na predkrizno raven zaradi sprejetih ukrepov v zadnjih letih. Odpornost na krizo so pokazale predvsem storitve, ki jih zagotavljajo izvajalci v javni mreži.

 

Splošno gledano danes otroci v Sloveniji živijo dobro in tudi mednarodne primerjave s področja položaja otrok Slovenijo uvrščajo visoko, pogosto kar v sam vrh. Praviloma se uvrščamo bolje od vseh sosednjih držav oziroma na ravni skandinavskih držav.

 

Kljub splošnemu dobremu položaju se mora država prek CSD-jev in socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini osredotočiti na posebej ranljive otroke in odpravljati anomalije pri sistemskih ukrepih.

 

Kontinuirano spremljanje položaja otrok in uresničevanja pravic otrok v Sloveniji na vseh področjih je stalna naloga. Pri spremljanju položaja otrok je potrebno upoštevati priporočila mednarodnih organizacij s tega področja, npr. Unicef in Svet Evrope. Država mora zato zagotoviti dovolj sredstev.

 

Indeks blaginje otrok je pomembna pridobitev tako za Slovenijo kot za EU. Zagotoviti moramo, da bo predstavljen čim širši mednarodni javnosti tudi zato, da bo podvržen kritični mednarodni strokovni presoji. Zagotoviti je potrebno sredstva za sprotno posodabljanje in nadgradnjo indeksa.

Podatke, ki jih imamo v na letni ravni na voljo za Slovenijo je smiselno združiti v poglobljeni indeks za Slovenijo, kjer bo možna medobčinska ali vsaj medregijska primerjava. Za Slovenijo je potrebno zagotoviti še dodatno poglobljeno spremljanje določenega vidika položaja otrok

 

Strateški dokument s področja otrokovih pravic (program za otroke) je potrebno sprejeti čim prej po nastopu nove vlade. V pripravo dokumenta naj se še naprej aktivno vključi vse relevantne deležnike, zlasti nevladne organizacije. Program naj navede čim bolj konkretne ukrepe, ki bodo izboljšali položaj (najbolj ranljivih) otrok.

 

 

 

IRSV.indeks blaginje otrok

 

Povzetek strokovne razprave