Skoči na vsebino

NOVICA

DS Peter Pogačar na mednarodni konferenci o odnosih med delodajalci in delojemalci ter njihovi vlogi pri spodbujanju enakosti pri delu ter konvergence med državami

V Parizu je med 17. in 18. majem 2018 potekala mednarodna konferenca na temo Odnosi med delodajalci in delojemalci v Evropi: Spodbujanje enakosti pri delu in konvergenca med državami?, ki jo je organiziral Mednarodni urad za delo v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Konference so se udeležili vabljeni predstavniki vlad, organizacij delojemalcev in organizacij delodajalcev ter strokovnjaki iz 30 držav (28 držav članic EU ter Republike Makedonije in Turčije). Namen konference je bil opredeliti mehanizme oziroma sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci ter učinke teh odnosov v luči prispevka k enakosti pri delu (na področjih kot so plače, delovni čas, obseg zaposlitve) ter k povečevanju čezmejne konvergence.

 

Na konferenci so bili predstavljeni rezultati istoimenskega projekta MUD, ki na vzorcu 28 držav članic Evropske unije ter dveh držav kandidatk za članstvo v EU (Republika Makedonija in Turčija) poskuša zagotoviti pregled dolgoročnih trendov ekonomskih kazalnikov in kazalnikov na področju socialnega vključevanja v EU ter na tej podlagi raziskati vlogo socialnega dialoga pri zmanjševanju neenakosti in spodbujanju konvergence.

 

Slovenija je bila v tej luči izpostavljena med primeri najboljših praks, in sicer tako z vidika kazalnikov na področju trga dela in socialnega vključevanja kot tudi z vidika tradicije in prispevka socialnega dialoga h konvergenci na trgu dela. Tako je bil med drugim poudarjen pozitiven doprinos socialnih partnerjev pri zakonskem urejanju nestandardnih oblik dela, pri vzpostavljanju višine minimalne plače ter pri hkratnem zagotavljanju prožnosti ter varnosti zaposlitev na trgu dela. Še več, na podlagi primerjalne longitudinalne analize izbranih kazalnikov (za obdobje 2000 do 2016) med državami članicami Evropske unije, ki jo je opravil Mednarodni urad za delo, se Slovenija uvršča v skupino držav z najboljšimi vrednostmi ter pozitivnim trendom izbranih indikatorjev socialnega vključevanja ter kazalnikov na področju trga dela za omenjeno obdobje.

 

Konference se je na vabilo Mednarodnega urada za delo udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Peter Pogačar. Državni sekretar se je udeležil okrogle mize ministrov za delo, ki je potekala 18. maja 2018, in sicer na temo: Odnosi med delodajalci in delojemalci ter konvergenca v Evropi: vidik politik. Državni sekretar je v svoji intervenciji med drugim izpostavil, da je Slovenija država z dolgo tradicijo socialnega dialoga. Tako tudi v času ekonomske krize socialni dialog ni zamrl, pač pa so bili s pomočjo socialnega dialoga sprejeti varčevalni ukrepi, ki niso prizadejali najbolj ranljivih. Navedel je primer zniževanja plač v javnem sektorju v okviru varčevalnih ukrepov, ki ni zadelo zaposlenih v najnižjih plačnih razredih. Prav tako je poudaril sodelovanje socialnih partnerjev pri pomembnih sistemskih reformah, kot sta reforma trga dela kot tudi reforma pokojninskega sistema. Obe sta bili sprejeti s konsenzom socialnih partnerjev. Izziv, ki ostaja, je zaostajanje rasti plač za gospodarsko rastjo in rastjo produktivnosti, kar pa je primarno stvar dvostranskih kolektivnih pogodb med socialnimi partnerji. Vseeno pa v prihodnje Slovenija potrebuje nov socialni sporazum, ki bo opredelil ustrezen model rasti plač kot tudi primerno naslovil ključne izzive prihodnosti sveta dela, kot so vseživljenjsko učenje, starajoča se delovna sila, digitalizacija ter nove oblike dela.