Skoči na vsebino

NOVICA

Zdravo delovno okolje 2018 - 2019

V Sloveniji se tudi letos pridružujemo evropski kampanji Zdravo delovno okolje 2018-2019, ki poteka pod geslom "Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta." Nosilka kampanje je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Njene aktivnosti v Sloveniji koordinira MDDSZ v sodelovanju z Nacionalno mrežo, ki združuje socialne partnerje ter stroko varnosti in zdravja pri delu.

Glavni cilj evropske kampanje »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«,  je ozaveščanje o pomembnosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih, tako da se zagotovijo informacije in podatki o izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem ter njihovem vplivu na delavce, kot tudi spodbujanje ocenjevanja tveganja, odprave in nadomestitve nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi ter upoštevanje vrstnega reda preventivnih ukrepov, poudarja generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Katja Rihar Bajuk..

 

V kampanji ne namenjamo pozornosti samo delovnemu okolju, ampak tudi ozaveščanju otrok in mladine. Tako smo v sodelovanju z Osnovno šolo Toneta Čufarja, Zavodom RS za šolstvo in študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pripravili Dan kemijske varnosti pri delu za osnovnošolce (program je pripet v nadaljevanju). Pri izvedbi dogodka sodelujeta tudi kemijski del Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) iz Inštituta Jožef Stefan ter Zavod za varstvo pri delu d.d.

 

Projekt je zasnovan na delavnicah, Napo izobraževalnih filmih in dokumentarcu s področja varnosti in zdravja pri delu. Gradiva bomo na podlagi te izkušnje nadgradili in jih ponudili drugim slovenskim osnovnim šolam. Upamo, da bo čim več slovenskih osnovnih šol sprejelo izziv in pripravilo podoben naravoslovni dan ter svoje učence poučilo o tem, kako naj varno ravnajo z nevarnimi kemičnimi snovmi pri delu.

 

"Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim je treba privzgojiti kulturo varnosti. Vloga MDDSZ je predvsem v tem, da vzgojiteljem in učiteljem ponudi različna orodja in pripomočke, s pomočjo katerih bodo lahko na zanimiv način približali varnost in zdravje pri delu otrokom, učencem, dijakom in študentom," poudarja Katja Rihar Ba

juk.  

Že od leta 2006 si MDDSZ na različne načine prizadeva poučiti otroke in mladino o osnovnih pravilih varnega in zdravju neškodljivega dela. Med drugim z animiranimi filmi Napo  o temeljnih vprašanjih varnosti in zdravja pri delu, z Napo didaktičnim gradivom za učitelje, s priročnikom »Varen začetek«, s seminarji »Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah«, z izobraževalnimi predstavami o osnovah varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce in drugimi aktivnostmi.

Z namenom, da bi prej naštete aktivnosti izvajali čim bolj sistematično bomo v okviru Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v obdobju 2018–2020 pripravili sodoben nacionalni program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje.

_________________________________________
Po podatkih Eurofound-a  je 14 % anketiranih delavcev v Sloveniji (18 % v EU) navedlo, da so najmanj četrtino delovnega časa izpostavljeni kemičnim izdelkom ali snovem. Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot tisoč različnih kemičnih izdelkov, kot so barve, črnila, lepila in čistila, ki običajno vsebujejo mešanico številnih kemičnih snovi. Veliko število tovrstnih izdelkov uporabljajo tudi mala podjetja, kot so na primer avtomobilski servisi, frizerski saloni in čistilni servisi. V nekaterih gospodarskih dejavnostih, kot sta kmetijstvo in gradbeništvo, je na trgu na voljo več deset tisoč različnih kemičnih izdelkov za raznovrstne namene. Glede na dodeljene naloge tako lahko pride posamezen delavec v stik z več sto kemičnimi snovmi.

Po podatkih Eurostata pa je v EU pogostost nezgod pri delu med delavci, starimi od 18 do 24 let, za več kot 40 % višja, kot v drugih starostnih skupinah. Razlike med dejavnostmi in poklici so precejšnje. Najbolj nevarno je prvo leto zaposlitve. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu kot razloge za pogoste nezgode pri delu med mladimi navaja:

  •  slabo usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog;
  •  neizkušenost – mladi se ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni;
  •  nepoznavanje dolžnosti delodajalca glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
  •  nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca;
  •  nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu;
  •  vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi;
  •  nezrelost mladih delavcev.