Skoči na vsebino

NOVICA

Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade«

Zavod RS za zaposlovanje bo danes, dne 12. februarja 2019 na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade«

Program bo spodbujal delodajalce k zaposlovanju mladih brezposelnih oseb, ki so uspešno zaključile udejstvovanje v projektnih aktivnostih v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 ter tako osebe delovno in socialno aktivirati. Izvedba programa Zaposlimo mlade bo posledično prispevala k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi ter k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

 

V program se bodo lahko vključevali  mladi, stari do vključno 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in so pridobili potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnosti s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu za inovativne projekte.

 

Okvirna višina sredstev za izvedbo programa Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade« v obdobju od 2019 do 2021 znaša 1.187.000,00 EUR. 80% sredstev financira Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 % sredstev Republika Slovenija iz slovenskega proračuna. 40 % sredstev je namenjenih za vključitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in 60 % sredstev za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

 

V program se bo lahko vključilo 225 mladih iz ciljne skupine. Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) prejmejo subvencijo v višini 5.000 EUR. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini.

Višina subvencije za zaposlitev, do katere je upravičen delodajalec, ki bo izpolnjeval vse pogoje navedene v Javne povabilu, bo odvisna od obsega tedenskega delovnega časa zaposlene brezposelne osebe in trajanja zaposlitve.

 

Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno leto/regijo oz. najdlje do 29. 12. 2019 do 14.45 ure.


Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade in specifičnega cilja 8.2.1. Znižanje brezposelnosti mladih.