Skoči na vsebino

NOVICA

Za večjo uravnoteženost zastopanosti spolov

MDDSZ je v javno razpravo posredoval Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ključni cilj sprememb zakona je izboljšanje oziroma doseganja enakih možnosti žensk in moških oziroma povečanje deleža podzastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade in ministrstev ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.

Veljavni Zakon o enakih možnostih žensk in moških v 14. členu določa, da mora Vlada Republike Slovenije upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih teles in delegacij, ki jih ustanovi ali imenuje, enaka dolžnost velja za ministrstva pri sestavi strokovnih svetov. Prav tako mora biti to načelo upoštevano pri imenovanju oziroma predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v javna podjetja in druge osebe javnega prava. 

 

S predlogom zakona se spreminja 14. člen, ki po novem jasno opredeljuje načelo uravnotežene zastopanosti spolov, in sicer to pomeni najmanj 40 % zastopanost vsakega spola, določa izjeme od tega načela, saj v praksi zaradi različnih objektivnih razlogov ni mogoče vedno zagotoviti načela uravnotežene zastopanosti spolov ter izrecno navaja, da je načelo uravnotežene zastopanosti spolov potrebno upoštevati pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava. 

 

Ker se potrebe prebivalstva velikokrat naslavlja v lokalnih skupnostih, samoupravne lokalne skupnosti pa svoje predstavnice in predstavnike imenujejo v številne organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava, predlog zakon k uresničevanju načela uravnotežene zastopanosti pri tovrstnih imenovanjih zavezuje tudi njih. Dodaja se nov 30.a člen, s katerim se k spoštovanju načela uravnotežene zastopanosti spolov zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter določa izjeme od tega načela. Samoupravne lokalne skupnosti so tako kot vlada predlagateljice oziroma imenujejo predstavnice in predstavnike v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava, zato je smiselno, da tudi za njih velja načelo uravnotežene zastopanosti spolov pri imenovanju in predlaganju predstavnikov in predstavnic v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.