Skoči na vsebino

NOVICA

15. 5. 2017

Še nikoli nismo bili tako blizu reorganizaciji CSD kot danes

Ljubljana, 15. maj 2017 – Dobre štiri mesece odkar je 22. decembra 2016 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v javno obravnavo poslalo predlog zakona Zakon o socialnem varstvu (ZSV) in dobra dva mesece po začetku medresorskega usklajevanja reorganizacija centrov za socialno delo (CSD) še čaka na obravnavo na vladi. MDDSZ je v vmesnem času opravil številne aktivnosti in v pripravo novele ZSV vključil vse relevantne deležnike, vključno s stroko in sindikati, ki so tudi javno izkazali podporo predlaganemu konceptu reforme. V primeru potrditve novele ZSV na vladi v maju 2017 bi se lahko zakonodajni postopek pričel pred parlamentarnimi počitnicami ter zaključil v jeseni 2017, kar omogoča dovolj časa za uveljavitev reorganizacije do konca poletja 2018.

Projekta reorganizacije se je MDDSZ lotil zelo vključujoče in demokratično, tudi zaradi dosedanjih večkratnih neuspešnih poskusov reforme. Gre namreč za spremembo mreže 62 CSDjev, ki ni bila spremenjena zadnjih 25 let, čeprav so se v vmesnem času močno povečale in vsebinsko spremenile naloge CSDjev.

 

Po zaključku javne obravnave ZSV, ki je potekala od 22. 12. 2016 do 15. 2. 2017 je projektna skupina za reorganizacijo CSD na MDDSZ prispele predloge analizirala in smiselno vključila v predlog ZSV. V ta postopek je bila aktivno vključena tudi socialna stroka, in sicer preko posvetovalne skupine, ki vključuje predstavnike ključnih strokovnih institucij (Skupnosti CSD, Socialne zbornice Slovenije, Fakultete za socialno delo, Inštituta RS za socialno varstvo in Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije). Javno obravnavo je zaokrožil posvet v Državnem svetu, ki je na podlagi predstavitve projekta reorganizacije in razprave vseh deležnikov (vključno s predstavniki stroke in lokalne skupnosti) izkazal podporo projektu. Dokument je bil posredovan v medresorsko usklajevanje 28. 2. 2017.

 

Zaradi vpetosti CSDjev v lokalno okolje MDDSZ izvaja posvete na temo reorganizacije po celi Sloveniji. Od februarja do danes je bilo opravljenih 11 regionalnih posvetov (v Ljutomeru, Ilirski Bistrici, Ajdovščini, Kranju, Celju, Novem mestu, Piranu, Radljah ob Dravi, Trbovljah, Mariboru, Velenju), na katerih predstavniki MDDSZ o ključnih vidikih reorganizacije razpravljajo z lokalnimi deležniki (župani in drugimi predstavniki lokalne skupnosti, zaposlenimi, predstavniki stroke, uporabniki in mediji). Do konca maja so načrtovani še trije posveti (v Krškem, na Ptuju in v Ljubljani). Prav tako je MDDSZ ločeno opravilo predstavitev predloga reorganizacije in razpravo s predstavniki treh županskih organizacij (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije).

 

MDDSZ tudi ni pozabilo na 1.169 zaposlenih v CSDjih. Z namenom informiranja in razprave o rešitvah za reorganizacijo je intenziviralo interno komunikacijo preko kolegijev in interne okrožnice, zaposleni se udeležujejo regionalnih posvetov, svoje mnenje so izrazili skozi interno anketo, poleg tega so bili direktorji CSDjev aktivno vključeni v definiranje območnih CSDjev. V aprilu sta podporo reorganizaciji v javnem pismu izkazala Sindikat centrov za socialno delo Slovenije SINCE07 in KSS Pergam. Prav tako so podporo v svojem pismu izkazali vsi člani posvetovalne skupine.

 

Na podlagi vseh zbranih pripomb s strani uporabnikov, lokalne skupnosti, zaposlenih in stroke je MDDSZ prilagodilo prvotno besedilo ZSV in ga v marcu predstavilo tudi koalicijskim partnerjem. Njihove pripombe so se sprva navezovale na centralizacijo in pravno subjektiviteto obstoječih 62 CSDjev. MDDSZ v zvezi z bojaznijo za centralizacijo pomirja, da CSDji ostajajo glavni nosilec socialne politike v lokalnem okolju. Na ravni novoustanovljenih območnih enot se povezujejo zgolj splošne službe zaradi večje učinkovitosti dela in upravni postopki o odločanju o letnih pravicah po ZUPJS. Z območnimi enotami se v resnici krepi vloga regijskih središč. Vezano na pravno subjektiviteto MDDSZ pojasnjuje, da bi to ogrozilo doseganje zastavljenih ciljev reorganizacije, zato je ponudilo štiri alternativne rešitve za ohranitev  strokovne samostojnosti obstoječih enot CSD: navedbo imen obstoječih 62 enot CSD v zakonskem gradivu, krepitev vloge lokalne skupnosti pri delovanju enot (preko sveta lokalnih skupnosti), krepitev finančne samostojnosti obstoječih 62 enot in krepitev vloge 62 enot pri kadrovskih odločitvah in zaposlovanju v lastni enoti.

 

Ob ponovni razpravi na koalicijskem vrhu v aprilu je bil podan predlog, da MDDSZ natančneje pojasni kriterije za definiranje predlaganih 16 območnih CSDjev. MDDSZ je pri definiranju 16 območnih enot v osnovi izhajal iz statističnih regij, drugo merilo pa je bilo dosedanje povezovanje CSD v tako imenovane koordinacije. Končni predlog definiranja območnih CSDjev in njihovih sedežev, ki je bil pripravljen skupaj z direktorji CSD in strokovno posvetovalno skupino, v večini sledi logiki statističnih regij in le v manjši meri odstopa zaradi operativnih ali življenjskih razlogov. V tem trenutku MDDSZ pričakuje uradne predloge s strani MJU v okviru medresorskega usklajevanja.

 

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izpostavlja: »Po večkratnih neuspešnih preteklih poskusih reforme CSDjev, smo zdaj prišli najdlje. Ocenjujemo, da je s strokovnega vidika reorganizacija pripravljena kvalitetno in z dobro osnovo za obravnavo na vladi. Razumemo pomisleke posameznih deležnikov, ki pa jih lahko rešujemo še v zakonodajnem postopku. Ključno je, da se reforma potrdi na vladi in da se postopek čim prej nadaljuje v parlamentu, sicer tvegamo, da nam bo zmanjkalo časa za uveljavitev reforme znotraj tega mandata. Morebitni zamik reforme namreč prinaša veliko tveganje, saj so razmere v CSDjih, ki so hrbtenica socialne države, zares kritične. Nenazadnje je reorganizacija CSDjev prvi ukrep v poglavju socialne politike v koalicijskem sporazumu. Ostajam optimistična, da bodo tudi drugi deležniki prepoznali kvaliteto predlagane reorganizacije in da se bomo vsi držali dogovora ter zavez stroki in državljanom.«

 

MDDSZ pričakuje, da se bo v primeru potrditve novele ZSV na vladi v maju 2017 zakonodajni postopek pričel v juniju. To bo omogočilo zaključek parlamentarnega postopka v jeseni 2017, kar omogoča še dovolj časa za uveljavitev reorganizacije.

 

Pomemben del projekta reorganizacije sta tudi socialna aktivacija in uvedba informativnih odločb. Obe aktivnosti potekata v skladu z načrti in neodvisno od sprejemanja novele ZSV. Na javnem razpisu je bilo izbranih 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki bodo z delom predvidoma pričeli 1. 6. Tako bodo v juniju potekala izobraževanja koordinatorjev za delo z dolgotrajnimi brezposelnimi. Na CSDjih in Uradih za delo bodo pripravili nabor oseb, s katerimi bodo koordinatorji sodelovali. Še v tem mesecu bosta zaključena javna razpisa za izbor kratkih in dolgih programov, v katere se bodo lahko vključili brezposelni z namenom opolnomočenja in izboljšanjem položaj za vstop na trg delovne sile.

 

Predlog zakona, ki bo podlaga za informativne odločbe, je prav tako v medresorskem usklajevanju, informativne odločbe pa bodo testno uvedene v jeseni 2017.