Skoči na vsebino

NOVICA

13. 7. 2017

Vlada RS sprejela Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018

Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018. V izvedbenem načrtu so navedeni posamezni ukrepi in tudi sredstva za posamezni projekt. Skupaj naj bi v dveh letih za izvedbo namenili nekaj manj kot 60 milijov evrov iz proračuna RS in Evropskega socialnega sklada.

Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Resolucija zahteva pripravo dveh izvedbenih načrtov.
 

Nacionalni izvedbeni načrt za obdobje 2017 - 2018 zajema ukrepe za realizacijo treh ključnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva, in sicer:

-    zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva,
-    izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov ter
-    izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Ukrepi za doseganje prvega cilja so usmerjeni v zmanjšanje stopnje revščine. Širok nabor ukrepov sega od priprave analiz, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje, do oblikovanja sistemskih rešitev in sprememb zakonodaje. Večina predvidenih ukrepov spada v okvir ukrepov socialne aktivacije. V časovnem obdobju, ki ga zajema nacionalni izvedbeni načrt, bodo ukrepi prispevali k vzpostavitvi sistema socialne aktivacije, ki bo omogočala celostno obravnavo oseb, ki so zelo oddaljene od trga dela oziroma nimajo kompetenc za neposredni vstop nanj ali prek programov APZ. Z ukrepi, ki bodo izvedeni v naslednjem izvedbenem načrtu (do leta 2020), pa želimo zmanjšati število oseb, ki živijo pod pragom revščine oziroma zagotoviti najbolj ranljivim skupinam ustrezno podporo in vključitev v programe socialne aktivacije.

Ukrepi za doseganje drugega cilja resolucije so usmerjeni predvsem k spodbujanju prehoda od institucionalnih k skupnostnim storitvam s ciljem, da bi bil sistem teh dostopen, kakovosten in vzdržen. Za doseganje tega cilja bodo izvedene ključne zakonske spremembe, ob tem pa bodo pripravljene tudi potrebne spremembe podzakonskih aktov, ki bodo omogočile vstop novih ponudnikov in preoblikovanje obstoječih. Navedeni ukrepi bodo prispevali k vzdržnejšemu, dostopnejšemu in modernejšemu sistemu storitev, kar bo pomenilo tudi določeno redistribucijo sredstev v okviru storitev.
Tretji cilj je usmerjen k izboljšanju kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Na koncu dokumenta so opredeljene smernice za razvoj mreže javne službe socialnovarstvenih storitev in programov do konca leta 2018.

Del ukrepov, navedenih v izvedbenem načrtu bomo realizirali s pomočjo EU sredstev. Za leto 2017 iz evropskih sredstev 5.665.964,69 evrov in 14.810.675 evrov iz proračuna RS. Za leto 2018 iz evropskih sredstev 18.373.395,16 evrov in 19.673.597 iz sredstev proračuna RS. Skupaj 58.523.631 evrov.