Skoči na vsebino

NOVICA

13. 7. 2017

Vlada imenovala Svet RS za otroke in družino

Vlada RS je imenovala člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino. Svet, ki je ustanovljen na podlagi Družinskega zakonika, je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki Vlade.

Svet opravlja naslednje naloge:
–    spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok,
–    predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine,
–    obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov,
–    pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami,
–    spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

Svet enkrat letno poroča o svojem delu Vladi Republike Slovenije. Poročilo vsebuje tudi oceno stanja na področju pravic otrok.

Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let, na predlog ministra, pristojnega za družino, ki predhodno objavi javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane sveta. Član sveta, ki je predstavnik nevladne organizacije oziroma strokovne institucije, je lahko oseba s strokovni referencami in izkušnjami na področju otrok in družine.

Ministrica  je dne 18. 4. 2017 objavila Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane sveta, na katerega se je s svojimi predlogi odzvalo 10 strokovnih institucij, 23 nevladnih organizacij in ena politična stranka oziroma njen lokalni odbor.

Izmed vseh pravočasno prispelih predlogov je ministrica Vladi Republike Slovenije predlaga 6 kandidatov predstavnikov nevladnih organizacij in 5 kandidatov predstavnikov strokovnih institucij za člane sveta, za katere ocenjuje, da so organizacije, ki so jih predlagale, najbolje utemeljile njihovo znanje in izkušnje s področja dela sveta. Kot predstavniki Vlade so predlagani predvsem ministri ključnih resorjev s področja dela sveta. Ministre lahko v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti na posamezni seji nadomeščajo državni sekretarji ali za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci istega ministrstva.

Več …