Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IJZ

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 • Naziv organa:
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
  Štukljeva cesta 44, Ljubljana
  telefon: 01 369 77 00
  faks: 01 369 78 32
  e-naslov: gp.mddsz(at)gov.si
   
 • Odgovorna oseba organa: mag. Ksenija Klampfer, ministrica
   
 • Datum prve objave kataloga: 1. 2. 2005
   
 • Datum zadnje spremembe: 17. 01. 2018
   
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.mddsz.gov.si 
   
 • Druge oblike kataloga:
  Poleg elektronske različice, ki jo najdete na spletni strani, ga lahko dobite tudi na sedežu ministrstva v fizični obliki, v času uradnih ur.

2. SPLOŠNI PODATKI O MDDSZ IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, KI SO DOSTOPNE PRI MDDSZ

 

a) Organizacija MDDSZ

MDDSZ sestavljajo naslednji direktorati in druge organizacijske enote:

 

b) Osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

c) Veljavni predpisi

d) Predpisi in pomembni dokumenti v pripravi

 

e)Strateški in programski dokumenti
 

 

f) Razvid upravnih postopkov MDDSZ

 

g) / h) Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov:

i)Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov in drugih informacij javnega značaja:

 

3. Način dostopa do informacij javnega značaja:

 

4. Cenik posredovanja informacij javnega značaja:

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • financiranje nevladnih organizacij
 • vpis na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine
 • vprašanja povezana z opravljanjem rejništva
 • podatki o predlogih in veljavnih predpisih
 • vprašanja, povezana s pripravo Družinskega zakonika


 

 

1. V skladu z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov (Ur. list RS, št. 13/93) ministrstvo vodi evidenco o hrambi statutov sindikatov. Zakon o reprezentativnosti sindikatov v prvem odstavku 5. člena določa, da organi, ki hranijo statute sindikatov, vodijo tudi evidenco statutov, ki jih imajo v hrambi.

Pravilnik o evidenci statutov sindikatov (Ur. list RS, št. 18/93), sprejet na podlagi zakona, v 3. členu določa, da se v evidenco vpisujejo naslednji podatki:

  • zaporedna številka vpisa v evidenco,
  • datum vpisa v evidenco,
  • naziv statuta,
  • ime in kratica sindikata,
  • sedež sindikata,
  • številka in datum izdaje odločbe o hrambi statuta,
  • datum izbrisa iz evidence.

Poleg tega se v evidenco vpisujejo tudi vse spremembe navedenih podatkov, ki jih je sindikat dolžan sporočiti pristojnemu upravnemu organu.

 

2. Navodilo o registraciji kolektivnih pogodb (Ur. list RS, št. 30/90) v 4. členu določa, da pristojni upravni organ kolektivno pogodbo vpiše v register kolektivnih pogodb in izda sklep o registraciji.

Četrti odstavek 6. člena določa, da register kolektivnih pogodb obsega:

  • zaporedno številko,
  • datum prejema kolektivne pogodbe v registracijo,
  • vrsto kolektivne pogodbe,
  • naziv in naslov pogodbenih strank,
  • datum (sklenitve pogodbe, registracije pogodbe),
  • dobo veljavnosti kolektivne pogodbe: od - do,
  • sporazum o podaljšanju veljavnosti kolektivne pogodbe (datum sklenitve sporazuma, novi dokončni datum veljavnosti kolektivne pogodbe),
  • reševanje kolektivnega spora (sestava arbitražnega sveta, številka odločitve, datum odločitve),
  • opombe.

 

3. Upravne enote na podlagi četrtega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000) ter 8. člena Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002) vodijo seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

 


4. Na podlagi 47. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001) ter Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/2003) – V. poglavje vodi ministrstvo vpisnik organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vpisnik o dovoljenjih za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu vsebuje podatke o organizacijah - pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo eno ali več strokovnih nalog. Podatki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva (kliknite za seznam).

V vpisniku se vodijo podatki o:

 • nazivu in naslovu organizacije
 • številki dovoljenja
 • številki odločbe
 • strokovnih nalogah varnosti pri delu, ki jih organizacija opravlja.

  

 1. Seznam koncesij agencij za zaposlovanje (splošnih in študentskih)
 2. Register agencij za zagotavljanje dela
 3. Register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

  Register je na strežniku Centra RS za poklicno izobraževanje in je del Registracijsko-informacijskega sistema oziroma spletišča Nacionalnega informacijskega središča. Ministrstvo nastopa v vlogi administratorja zgoraj navedene baze izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  Evidenca se vodi na podlagi 32. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/2003 - uradno prečiščeno besedilo) ter Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/2001, 77/2003, 107/2005).

  Register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij vsebuje:
  • ime oziroma firmo
  • sedež
  • registrirano dejavnost
  • številka in datum izdaje odločbe o ugotovljenih pogojih za začetek opravljanja dejavnosti
  • odgovorno osebo
  • datum vpisa oziroma izbrisa iz registra.
 1. Na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/2003 – uradno prečiščeno besedilo)vodijo ministrstvo ter centri za socialno delo evidence o:
  • porodniškem dopustu in porodniškem nadomestilu
  • očetovskem dopustu in očetovskem nadomestilu
  • dopustu za nego in varstvo otroka ter nadomestilu za nego in varstvo otroka
  • posvojiteljskem dopustu in posvojiteljskem nadomestilu
  • prenesenem dopustu
  • dobroimetju
  • krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka
  • starševskem dodatku
  • pomoči ob rojstvu otroka
  • otroškem dodatku
  • dodatku za veliko družino
  • dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
  • delnem plačilu za izgubljeni dohodek.

Evidence vsebujejo naslednje osebne podatke za posameznika oziroma njegove družinske člane:

  • ime in priimek
  • rojstne podatke (datum in kraj rojstva)
  • spol
  • enotno matično številko občana
  • podatke o državljanstvu
  • podatke o prebivališču
  • podatke o šolanju
  • podatke o zdravstvenem stanju
  • podatke o zaposlitvi
  • podatke o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
  • podatke o dohodkih in premoženju
  • davčno številko
  • podatke o gospodinjstvu
  • številko tekočega računa, hranilne knjižice ali nerezidenčnega računa tujca.

Ministrstvo in centri lahko podatke, ki jih dobijo od zavezancev iz prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe postopka odločanja in za vodenje evidenc po tem zakonu. Drugim uporabnikom lahko ministrstvo in centri posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.

 

 

2. Na podlagi Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/2002) vodijo ministrstvo in centri za socialno delo evidence o:

 • rejnikih
 • rejniških družinah
 • sklenjenih rejniških pogodbah
 • rejencih
 • bioloških družinah rejencev
 • rejninah.

Ministrstvo vodi še evidence o:

 • izdanih dovoljenjih
 • odvzetih dovoljenjih
 • rejnikih, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic
 • plačilu prispevkov za socialno varnost.

Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja evidenc so:

 • ime in priimek
 • rojstni podatki (datum in kraj rojstva)
 • enotna matična številka občana
 • spol
 • podatki o državljanstvu
 • podatki o prebivališču
 • podatki o šolanju
 • podatki o zdravstvenem stanju
 • podatki o socialnem stanju
 • podatki o podaljšanju roditeljske pravice
 • podatki o izobrazbi
 • podatki o nekaznovanju
 • podatki o zaposlitvi
 • davčna številka.

Ministrstvo in centri za socialno delo, ki odločajo o pravicah, lahko podatke uporabijo samo za potrebe postopka odločanja po tem zakonu. Drugim uporabnikom lahko ministrstvo oziroma centri posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.

 

 

Seznam evidenc, ki  jih ministrstvo vodi na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/2004 - uradno prečiščeno besedilo):

Na podlagi  7. člen Pravilnika  o kriterijih za podelitev  statusa društva, ki deluje  v javnem interesu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 37/1997) vodi ministrstvo:

Na podlagi 28. člen Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/2003) vodi ministrstvo:

Na podlagi  16. člena Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Uradni list RS, št. 107/2000, 31/2001 in 88/2001) vodi ministrstvo:

 • seznam podeljenih nazivov od 1. 1. 2001 dalje.

Na podlagi 54. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva (Uradni list RS št. 64/1995, 61/1998, 2/2004) vodi ministrstvo:

 • evidenco opravljenih strokovnih izpitov za delo na področju socialnega varstva (za obdobje od 3. 12. 1992 do 1. 3. 2004 ).

Na podlagi 14. člena Zakona o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih (Uradni list RS, št. 41/1983) oseb vodi ministrstvo:

 • evidenco prejemnikov pravic po tem zakonu.

  

 

Na področju varstva invalidov ministrstvo vodi naslednje evidence:

 1. register invalidskih organizacij (Zakon o invalidskih organizacijah)
  Register vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko vpisa IO, datum vpisa v register, naziv IO, naslov IO, ime in priimek zakonitega zastopnika IO, številko odločbe, datum odločbe in pa datum izpisa iz registra.

 2. register reprezentativnih invalidskih organizacij (Zakon o invalidskih organizacijah)
  Register vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko vpisa, datum vpisa, naziv IO, naslov IO, številka in datum odločbe, prenehanje statusa oziroma izpis iz registra.

 3. register tolmačev za slovenski znakovni jezik (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika)
  Register vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko vpisa in številka odločbe, datum odločbe, ime in priimek tolmača, datum in kraj rojstva, emšo, dosežena stopnja izobrazbe, prebivališče, davčna številka, datum izdaje in številka certifikata, pridobljena poklicna kvalifikacija, datum vpisa v register, datum izbrisa iz registra.

Podatke iz registrov invalidskih organizacij posredujemo na podlagi zaprosila oziroma vloge. 

 

Podatke iz registra tolmačev pa posredujemo Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki objavlja listo tolmačev  oziroma omogoča uporabnikom dostop do nje.

 

 1. Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/1995, 75/1997, 19/1997) v 112. členu določa zbirke podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo zaradi opravljanja nalog v skladu  s tem zakonom (centralna enota - izvajalec IS KURIR):
  • ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika
  • državljanstvo
  • enotna matična številka občana
  • rojstni podatki
  • podatki o prebivališču
  • podatki o invalidnosti: vrsti in skupini
  • podatki o invalidskih prejemkih: vrsti in višini

 2. Zakon o vojnih veteranih  (Uradni list RS, št. 110/2003-UPB1)

  Evidenca vojnih veteranov vsebuje naslednje osebne podatke:
  • ime in priimek vojnega veterana in njegovega zakonitega zastopnika
  • državljanstvo
  • enotno matično številko občana
  • rojstne podatke
  • prebivališče
  • vrsta vojnega veterana in čas, ki je bil podlaga za priznanje statusa vojnega veteran
  • dokument, ki je podlaga za priznanje statusa vojnega veterana, z navedbo številke, datuma in organa, ki ga je izda podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu

   Evidenco  vojnih veteranov vodijo in vzdržujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jo ministrstvo zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.

 3. Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/2003 - UPB1)

  Evidenca žrtev vojnega nasilja vsebuje naslednje  osebne  podatke:
  • ime in priimek  žrtve vojnega nasilja in njegovega zakonitega zastopnika
  • državljanstvo
  • enotna matična številka občana
  • rojstne podatke
  • prebivališče
  • vrsta in čas trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa
  • dokument, ki je podlaga za priznaje statusa žrtve vojnega nasilja, z navedbo številke, datuma in organa, ki ga je izdal
  • podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu

   Evidenco vodijo in vzdržujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jo tudi ministrstvo zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.

 

 

Inšpektorat RS za delo v skladu z zakonom vodi evidenco na področju prekrškov. V skladu z 203. členom Zakona o prekrških morajo prekrškovni organi voditi evidenco o izdanih odločbah o prekrških. Omenjena evidenca mora vsebovati zlasti:

 • podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke)
 • pravno opredelitev prekrška
 • številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo.