Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB MDDSZ

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI:

 • Simon Švarc, generalni sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih


DIREKTORAT ZA DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA:

 • mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji
 • Ulrika Dovč, sekretarka – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Darija Perše Zoretič, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • mag. Nikolaj Petrišič, vodja sektorja- pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Barbara Skulj Schwinger, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Lilijana Tratnik, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 

Sektor za pokojnine in pravice iz dela:    

 • Mitja Žiher, vodja sektorja – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Matej Grajfoner, višji svetovalec II - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Katja Kobal, podsekretarka – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Sektor za varnost in zdravje pri delu:    

 • Etbin Tratnik, podsekretar  - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izdaje dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu
 • Jože Hauko, sekretar - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izdaje dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu

 

DIREKTORAT ZA DRUŽINO:

 • mag. Andrej Del Fabro, generalni direktor - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji
 • mag. Petra Hribar Habjan, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Nataša Jamnik, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Marjeta Žibert, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Petra Praprotnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Klavdija Šumah, svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Urška Trtnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Tilen Zupan, višji svetovalec III - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti:   

 • Tanja Oberski, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji


DIREKTORAT ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA:

 • Tanja Dular, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Damijana Peterlin, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Špela Kolar, podsekretarka - pooblastilo za vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Daria Hostnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Marjan Trape, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Evelin Dogan, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Majda Erzar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Jelka Janež Tavčar, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

 • Tanja Dular, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji
 • Damjana Peterlin, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji

 

Zakon o vojnih grobiščih:

 • Gregor Ivanušič, višji svetovalec I - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • mag. Alenka Loboda, višja svetovalka I - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov:

 • Tomaž Čučnik, višji svetovalec II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji

 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v povezavi z Zakonom o javnih financah:

 • Evelin Dogan, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

DIREKTORAT ZA SOCIALNE ZADEVE: 

 • Tanja Amon, generalna direktorica - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Špela Isop, namestnica generalne direktorice - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Marko Bučar, višji svetovalec I – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Mateja Korelc Bizjak,  višja svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Slavica Berger, sekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • mag. Mateja Ušlakar, podsekretarka - pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Barbara TomažinčičDemir, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

Sektor za pravice iz javnih sredstev:    

 • mag. valentina Vehovar, vodja sektorja - pooblastilo za odločanje o upravnih postopkih
 • Marjetka Kovšca, sekretarka- pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Daria Hostnik, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Nuša Meško, svetovalka II - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev:

 • Breda Skubic, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih 
 • Dejan Šprah, višji svetovalec II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Urška Trtnik, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Nataša Jamnik, višja svetovalka I – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Klavdija Šumah, svetovalka I – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • mag. Tea Kotnik, višja svetovalka I – pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Špela Isop, namestnica generalne direktorice – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Petra Praprotnik, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Tilen Zupan, višji svetovalec III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Katja Kurent, svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Jasna Metličar, višja svetovalka III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Jure Maleš, višji svetovalec III – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Nataša Vidmar, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Matija Baš, sekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

Verifikacija varovanih oddelkov za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo:

 • Katjuša Nadižar Habjanič, podsekretaka – pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih na prvi stopnji

Pravilnik o napredovanju strokovnih  delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive:

 • Mateja Kuntarič, sekretarka - pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih
 • Špela Isop, namestnica ganaeralne direktorice - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

Odpis dolga na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v povezavi z Zakonom o javnih financah:

 • Nuša Meško - svetovalka II - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

DIREKTORAT ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE:

 • mag. Jurij Snoj, generalni direktor - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji
 • Radivoj Radak, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Bernarda Keblič, sekretarka- pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Nataša Vidmar, sekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Maja Bohinjc, svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Sara Oražem, svetovalka III - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

Sektor za vseživljenjsko učenje:    

 • MatijaBaš, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Sabina Trokić, višja svetovalka II - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji in za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji
 • mag. Tatjana Strojan, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Franc Pristovšek, podsekretar – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji

Zakon o štipendiranju:    

 • Matija Baš, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • mag. Gordana Možina, podsekretarka – pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih na drugi stopnji
 • Urška Golob, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Jelka Janež Tavčar, sekretarka– pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Marjeta Žibert, sekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Nina Klemenc, podsekretarka – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Kaja Pungerčar, svetovalka III - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

Zakon o urejanju trga dela:   

 • Matija Baš, sekretar - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Mateja Poljanec, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
 • Ines Antolinc, pravnica VII/2 – pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih  

Koncesije in vpisi v register agencij za posredovanje  dela na osnovi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Zakona o urejanju trga del:

 • Mateja Poljanec, višja svetovalka I - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 Podelitev in odvzem statusa društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških:

 • Nina Samec Hartman, podsekretarka – pooblastilo za odločanje o podelitvi in odvzemu statusa društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških ter na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic v skladu z Zakonom o društvih

 

URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE:

 

Služba za koordinacijo: 

 • Nina Klemenc, podsekretarka - pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih

 

Zadnja sprememba seznama: 20. 7. 2018