Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR 5443-2/2016 Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov
Datum objave: 21.04.2017
Rok za prejem ponudb: 06.06.2017 do 15:00
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite do vključno 31. 5. 2017 do 9. ure na elektronskem naslovu marko.lemaic@gov.si s pripisom: »Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov«.

 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 31. 5. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 02. 06. 2017.

 

Kot je določeno v »Javnem razpisu za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov« bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo ENO INFORMATIVNO DELAVNICO:

  • v Ljubljani bo informativna delavnica potekala v petek, 12. 5. 2017 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo (velika sejna soba – pritličje, Maistrova 10, Ljubljana).

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

  • Dodatno javno odpiranje prijav na Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov bo potekalo v ponedeljek, 12. junija 2017, ob 9. uri v prostorih MDDSZ.
Razpisna dokumentacija:

- Obrazec št. 1: Prijavnica

- Obrazec št. 2: Finančni načrt 

- Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja

- Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerstva

 

- Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

- Priloga št. 2: Označba prijave

- Priloga št. 3: Dogovor o sodelovanju projektnega partnerja

- Priloga št. 4: Vzorec partnerskega sporazuma

- Priloga št. 5: Kopija ustanovitvena akta ali drugega ustreznega akta

- Priloga št. 6: Kopija pravnega dokazila o lastništvu ali najemu prostora

- Priloga št. 7: Izjava o neposlovanju z žigom

Razpisano sredstev: 1.680.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja VNRC, v katerih se bodo izvajale aktivnosti, namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov  romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter izgradnji sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v družbo v Republiki Sloveniji. 


Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje predvidoma 11 (enajstih) večnamenskih romskih centrov (v nadaljevanju: VNRC).   


Glavni cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo v VNRC nudili aktivnosti: z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom.

 

Projekti se bodo izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).  Načrtovana je vzpostavitev 10 (desetih) VNRC na območju KRVS in 1 (enega) VNRC na območju KRZS.

 

Nazaj