Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR CDOP Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij
Datum objave: 28.09.2018
Rok za prejem ponudb: 05.11.2018
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si. 

 

Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si do vključno 26. 10. 2018. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 29. 10. 2018.
 

Javno odpiranje vlog, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij, bo dne 12. 11. 2018 ob 10.00 uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, sejna soba 25 – pritličje.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Obrazci:

  • Obrazec št. 1: Prijavnica (popravek 18. 10. 2018) (Objavljeni popravek Obrazca št. 1: Prijavnica se nanaša na izbrisano fazo 4. - Faza evalvacije v letih 2021 in 2020  v Tabeli 7, točka 4.10. Časovni načrt projekta. V ostalem besedilu Obrazec št. 1: Prijavnica ostaja nespremenjena)
  • Obrazec št. 2: Finančni načrt (Popravek 24. 10. 2018) (Objavljeni popravec Obrazca št. 2: Finančni načrt, se nanaša na dodano možnost priprave finančnega načrta še za projektnega partnerja št. 3. V ostalem delu Obrazec št. 2: Finančni načrt ostaja nespremenjen)
  • Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
  • Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
  • Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS

 

Priloge:

  • Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (popravek 19.10.2018) "Objavljeni popravek Priloge št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju se nanaša na popravljeno obdobje upravičenosti stroškov upravičenca v 10. členu v prvem odstavku. Obdobje upravičenosti stroškov upravičenca je od datuma izdaje sklepa o izboru s strani PO do 30. 9. 2022.V ostalem besedilu Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju ostaja nespremenjen." 

  • Priloga št. 2: Označba prijave
  • Priloga št. 3: Metodologija za izračun standardne lestvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek za zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru OP EKP 2014-2020
  • Priloga št. 4: Partnerski sporazum v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
Razpisano sredstev: 2.000.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega (1) projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

 

V okviru javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. 

 

Namen javnega razpisa je (i) opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu, (ii) spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika, (iii) dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika, (iv) ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja in (v) ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
 

Nazaj