Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

 

Kabinet ministrice

 

vodja kabineta: Nastia Flegar

telefon: 01 369 77 04 

e-pošta: nastia.flegar@gov.si

 

Kabinet ministrice opravlja strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalnenaloge za ministra oziroma ministrico. Načrtuje, organizira in usklajuje dela med organizacijskimi enotami v ministrstvu ter spremlja izvrševanje nalog. Usklajuje tudi delo med ministrstvom in organi v njegovi sestavi ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo. 

 

Odnosi z javnostmi

 

Aleksandra Klinar Blaznik, telefon: 01 369 7813

Vesna Alaber: telefon: 01 369 7558

e-pošta:soj.mddsz(at)gov.si

 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavlja javnost dela v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Javnost dela je zagotovljena:

 • z dajanjem pravočasnih, točnih informacij in obvestil z delovnih področij ministrstva medijem
 • z novinarskimi konferencami in sporočili za javnost
 • z napovedniki dogodkov in dejavnosti 
 • z objavljanjem vsebin na spletišču
 • s publicistično dejavnostjo. 

 

Služba za notranjo revizijo

 

vodja službe: Ida Gerdej

telefon: 01 369 79 07  

e-pošta: ida.gerdej(at)gov.si  

 

Služba izvaja notranje revidiranje, to je neodvisno, nepristransko preverjanje delovanja in svetovanje predstojniku, z namenom povečevanja koristi in izboljševanja delovanja ministrstva.

 

Z uvajanjem sistematičnega in urejenega pristopa za izboljšanje obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja notranje revidiranje pomaga ministrstvu pri doseganju zastavljenih ciljev. S pomočjo notranjega revidiranja minister oz. poslovodni organ proračunskega uporabnika in višje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja obvladujejo na še sprejemljivi ravni.

 

Sistem notranjih kontrol mora pokrivati vsa pomembna tveganja ministrstva in organa v sestavi pri delovanju, računovodskem poročanju in pri usklajenosti z zakonodajo in predpisi ter omogočati večjo učinkovitost in uspešnost pri delu. Pod sistemom notranjih kontrol razumemo načrtno in sistematično vgrajene postopke in metode, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost informacij in evidenc, pravilno in realno izdelavo računovodskih izkazov, omogočajo varovanje premoženja in ugleda, preprečujejo in odkrivajo napake in prevare v delovanju ministrstva in organa v sestavi ter zagotavljajo spoštovanje in izvrševanje predpisov.

 

Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov je odgovorno vodstvo ministrstva. Naloga službe za notranje revidiranje pa je preverjanje obstoja in delovanja notranjih kontrol z izvajanjem notranjih revizij.

 

Naloge službe za notranjo revizijo so:

 • priprava načrta dela na podlagi izdelane ocene tveganosti pri delovanju posameznih področjih delovanja ministrstva oz. notranje organizacijskih enot ministrstva in organa v sestavi
 • izvajanje notranjih revizij po sprejetem načrtu
 • izvajanje svetovalnih poslov
 • priprava metodologije za delo službe za notranjo revizijo
 • sodelovanje z zunanjimi inštitucijami nadzora in
 • druge revizijske naloge, skladne z zahtevami notranjerevizijskih standardov.

Predmet notranjega revidiranja so lahko vsi sistemi, postopki, dogodki in dejavnosti ministrstva in organa v sestavi.  

 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje

 

v. d. generalni direktor: Mitja Bobnar

telefon: 01 369 76 04

 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje ureja:

 • politiko zaposlovanja doma in v tujini
 • zavarovanje za primer brezposelnosti
 • štipendijsko politiko 
 • uveljavljanje poklicnih standardov
 • uveljavljanje certifikatnega sistema 
 • prost pretok delovne sile
 • izobraževanje odraslih

Ena od prednostnih nalog direktorata je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja.

 

Direktorat na osnovi analiz vsako leto opredeli prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih problemov na področju zaposlovanja. Ključni instrument za zniževanje brezposelnosti so programi aktivne politike zaposlovanja

 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje tvorijo:

 • sektor za zaposlovanje, socialno podjetništvo in migracije
 • sektor za vseživljenjsko učenje
 • sektor za finance
 • služba za Evropski socialni sklad in druge finančne inštrumente  EU
 • služba za kontrole.

 

 

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

 

generalna direktorica: mag. Katja Rihar Bajuk 

telefon: 01 369 77 08

e-pošta: katja.rihar-bajuk(at)gov.si  

 

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela ureja zadeve, ki se nanašajo na:

 • položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela
 • kolektivne pogodbe 
 • sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
 • varnost in zdravje pri delu.

Temeljna naloga direktorata je priprava zakonodaje oziroma izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter na splošne pogoje dela. Direktorat spremlja in analizira konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD), pa tudi smernice in priporočila Evropske unije, saj teži k temu, da bi bila nova zakonodaja s tega področja čimbolj prilagojena evropskim delovnopravnim standardom.

 

Direktorat pripravlja stališča za delo organov EU področja dela sektorja in sodeluje v organih EU s svojega področja dela.

 

Precejšen del svojih aktivnosti namenja pravni in strokovni pomoči ter svetovanju fizičnim in pravnim osebam. Opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na strokovne podlage ter izdajanje izvršilnih predpisov in standardov, spremlja in ocenjuje stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji ter na tej podlagi pripravlja rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu, izvaja pa tudi naloge, vezane na ocenjevanje poklicnih tveganj za zdravstvene okvare delavcev.

 

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela ima naslednja delovna področja:

 • sektor za delovna razmerja in druge oblike dela 
 • sektor za pokojnine in pravice iz dela 
 • sektor za varnost in zdravje pri delu
 • sektor za analize in razvoj.

Sektor za delovna razmerja in druge oblike dela 

 

Področje dela sektorja obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na splošno ureditev individualnih delovnih razmerij ter sodelovanje z drugimi resornimi ministrstvi pri pripravi posameznih področnih zakonov, kadar ti posegajo na področje dela oziroma delovnih razmerij.

 

Sektor rešuje upravne zadeve s področja dela sektorja ter pripravlja strokovna mnenja in stališča, analize, poročila in druga gradiva s področja individualnih delovnih razmerij. Na mednarodnem področju sektor spremlja in analizira zahteve konvencij in priporočil, ki jih na področju dela sprejema Mednarodna organizacija dela, direktiv Evropske Unije in Evropske Socialne Listine.
 

Sektor pripravlja tudi zakone in druge predpise ter strokovna mnenja s področja kolektivnega delovnega prava (kolektivne pogodbe, sindikalno pravo, sodelovanje delavcev pri upravljanju, urejanje stavk) ter jih usklajuje s predpisi na ravni EU. Usklajuje ter pripravlja zakonodajo v zvezi z minimalno plačo, spremlja splošne kolektivne pogodbe in pogodbe panog oziroma dejavnosti, opravlja registracijo kolektivnih pogodb, reprezentativnosti sindikatovin delodajalcev ter rešuje pritožbe na drugi stopnji. Pripravlja preglede in analize s področja dela ter se vključuje v mednarodno sodelovanje.  

 

Sektor za varnost in zdravje pri delu

 

Sektor pripravlja zakone in druge predpise ter jih usklajuje s predpisi EU, pripravlja strokovna mnenja, analize, poročila, informacije ter druga gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu ter inšpekcije dela, rešuje pritožbe na drugi stopnji zoper odločbe inšpekcije dela, izdaja dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter vodi mednarodno sodelovanje s področja dela sektorja. Sektor opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na strokovne podlage za izdajo izvršilnih predpisov in standardov, na ocenjevanje poklicnih tveganj za zdravstvene okvare delavcev in na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

Sektor za pokojnine in pravice iz dela

 

Sektor pripravlja zakone in druge predpise, analize, poročila in informacije ter strokovna mnenja s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izvaja nadzor nad delom javnega zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vodi mednarodno sodelovanje s področja dela sektorja.

 

Sektor za analize in razvoj

 

Sektor za analize in razvoj skrbi za pripravo in/ali koordinacijo priprave programskih dokumentov, predlogov zakonskih besedil in besedil izvedbenih predpisov, analiz, poročil in drugih dokumentov, pripravo mednarodnih primerjav in monitoring za potrebe oblikovanja politik s področja tega direktorata.

 

Sektor za enake možnosti

 

vodja sektorja: mag. Maruša Gortnar

telefon: 01 369 75 70

e-pošta: marusa.gortnar(at)gov.si

 

 

Sektor za enake možnosti področju enakih možnosti spremlja položaj žensk ter uresničevanje njihovih pravic, z vidika načela enakih možnosti žensk in moških obravnava predpise, akte in ukrepe, spodbuja  ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških z informiranjem in ozaveščanjem, pripravlja analize, poročila in druga gradiva s področja enakih možnosti žensk in moških ter izvaja naloge, določene v Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja in v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških.

 

Služba za koordinacijo evropskih zadev

 

vodja službe: mag. Senka Žerič

telefon: 01 369 75 49

e-pošta: senka.zeric(at)gov.si

 

Služba za koordinacijo evropskih zadev opravlja strokovne naloge s področja spremljanja, koordinacije in usklajevanja evropskih zadev z delovnega področja ministrstva. Z namenom učinkovitega uveljavljanja interesov s področja pristojnosti MDDSZ na ravni EU sodeluje z ostalimi ministrstvi, Vlado RS, institucijami EU in drugimi organi ter organizacijami. Usmerja, koordinira in oblikuje dokončna stališča ministrstva do zakonodajnih predlogov EU, ki jih RS zastopa v delovnih skupinah Sveta Evropske unije in v ta namen spremlja, koordinira in upravlja informacijski sistem za podporo odločanja o zakonodajnih in drugih aktih Evropske unije (EU portal). Služba koordinira pripravo stališč ministrstva za trgovinske sporazume med EU in tretjimi državami.

 

Služba izvaja celovito vsebinsko in organizacijsko podporo vodstvu ministrstva na področju EU zadev, predvsem za zasedanje Sveta ministrov EU ter drugih dogodkov in srečanj, ki potekajo bodisi v okviru EU institucij bodisi so povezane z ostalimi državami članicami. 

 

Služba spremlja implementacijo pravnega reda EU in koordinira postopek notifikacije nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos direktiv v pravni red RS ter odzivov v predsodnih postopkih.

 

Služba sodeluje pri delu meddržavnih komisij za sodelovanje na področju zaposlovanja in socialnih zadev ter pri meddržavnih komisijah za gospodarsko sodelovanje.

 

po pooblastilu: Špela Isop

telefon: 01 369 75 00  

e-pošta: spela.isop(at)gov.si

 

Vodenje in izvajanje družinske politike je v Sloveniji zastavljeno resorsko, pri čemer Resolucija o družinski politiki 2018−2028 »Vsem družinam prijazna družba« kot plansko-strateški dokument določa smeri razvoja posameznih delov družinske politike, ki so v pristojnosti različnih ministrstev. Družinska politika je sicer samostojna, vendar je neločljivo povezana z drugimi politikami. Tako področje družine, otrok in parov oziroma žensk, ki pričakujejo otroka, predstavlja ključen del družinske politike (družina kot temeljni subjekt ukrepov), hkrati pa je integralni del socialne, zdravstvene, stanovanjske, izobraževalne politike, politike trga dela, politike enakih možnosti, kulturne politike in drugih politik (družina kot posredni subjekt ukrepov).

 

Družinska politika v Sloveniji temelji na celostnem oziroma integralnem in vključujočem pristopu, kar pomeni, da vključuje vse vrste družin, upošteva pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo, spoštuje avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, ščiti otrokove pravice v družini in širše ter postavlja v ospredje varstvo in kakovost življenja družin in otrok. Pomembne prvine družinske politike so tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zagotavljanje enakih možnosti obeh spolov, vzpostavljanje širokega spektra programov in storitev za družine ter prispevanje k stroškom za lažje vzdrževanje otrok in varstvo družin v posebnih življenjskih okoliščinah.

 

Področje družine na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbi za oblikovanje in izvajanje tistega dela družinske politike, ki se nanaša na zakonsko zvezo, na razmerja med starši in otroki, na posvojitve, rejništvo in skrbništvo (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), na področje starševskega varstva in družinskih prejemkov (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih). Z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti sistemsko urejamo izvajanje rejniške dejavnosti. Če ostane otrok brez skrbi za preživljanje s strani enega od staršev, je zakonsko urejeno tudi izplačevanje nadomestil preživnin (Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS), kjer je ministrstvo pritožbeni organ.

 

Temeljno podlago za delo področja predstavljajo poleg že omenjenih zakonov tudi mednarodni dokumenti, in sicer Konvencija OZN o otrokovih pravicah, Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic, Konvencija OZN o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini in Konvencija o varstvu otrok in sodelovanje pri meddržavnih posvojitvah. Poleg izvajanja navedenih zakonov ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tudi pripravlja podzakonske akte in je drugostopenjski pritožbeni organ v zadevah, izdanih na podlagi teh zakonov.

 

Ministrstvo želi v izvedbo preventivnih in kurativnih programov vključevati tudi nevladni sektor, zato vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov s področja družine. Pomembna podlaga za sprejemanje posameznih odločitev oziroma spremljanje stanja na posameznem segmentu družinske politike predstavljajo raziskovalne naloge, ki jih razpisujemo glede na potrebe.

 

 

Direktorat za socialne zadeve

 

Generalna direktorica: mag. Barbara Tiselj

telefon: 01 369 77 18

e-pošta: barbara.tiselj(at)gov.si 

 

Temeljne usmeritve in mehanizme, ki jih ministrstvo spodbuja na področju socialnega razvoja, je mogoče opredeliti kot politiko, usmerjeno v spodbujanje enakih možnosti in omogočanje družbenega vključevanja na osnovi vlaganja v ljudi ter preverjanja vseh sistemov socialne varnosti in posameznikom prilagojenih ukrepov. Popravki različnih področij in sistema socialne varnosti v širšem smislu so po eni strani usmerjeni v izboljšanje položaja socialno najbolj šibkih skupin v okviru splošne solidarnosti, po drugi strani pa v vzpostavljanje sistemov dodatne socialne varnosti. Direktorat organizira aktivnosti na tem področju prek koordinacije vladnega programa boja proti revščini in socialni izključenosti.

 

Direktorat za socialne zadeve sestavljajo:

 • sektor za razvoj storitev in programov
 • sektor za upravljanje izvajalskih organizacij
 • sektor za pravice iz javnih sredstev

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Razvoj javnih služb upošteva nujnost boljše dostopnosti storitev, kakor tudi enakomerno regionalno dosegljivost, individualizacijo storitev in odpravljanje monopolov pri izvajanju javne službe ob racionalnosti v organiziranosti. Sistem socialnega varstva, socialnovarstvene pravice, izvajalce socialnovarstvene dejavnosti in druga sistemska vprašanja ureja zakon. S spremljanjem izvajanja zakona in izboljšavami zakonske ureditve ministrstvo skrbi za to, da je prebivalcem v socialni stiski zagotovljen ustrezen sistem socialnih pomoči, kadar si preživetja ne morejo zagotoviti sami, in ustrezen sistem za nudenje strokovne pomoči in izvajanje varstvenih storitev. V delovno področje sektorja za socialno varstvo pa sodi tudi izvajanje zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

 

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

generalna direktorica: Dragica Bac

telefon: 01 369 75 38

e-pošta: dragica.bac(at)gov.si

 

Direktorat sodeluje pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, ter spremlja izvajanje nacionalnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno. Izdeluje analize, poročila, navodila, strokovna mnenja in druga gradiva z invalidskega področja. Hkrati opravlja in usklajuje naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva. Med naloge direktorata sodi tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja oziroma invalidske organizacije, vodenje evidenc invalidskih podjetij in organizacij ter sodelovanje z njimi.

 

Direktorat skrbi za sistemsko urejanje področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja in reševanje pritožb zoper odločbe upravnih enot (upravi organ prve stopnje). Med naloge tega področja sodi tudi  pomoč društvom, ki jim je ministrstvo podelilo status društva v javnem interesu, ter priprava predpisov s tega področja dela.


Skrbi tudi za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov (sporazumov) in drugih aktov s področja varstva  vojnih grobišč ter za pripravo strokovnih mnenj, navodil in odgovorov s področja varstva vojnih grobišč. Izvaja potrebne postopke in pripravlja pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter vodi register vojnih grobišč v skladu z zakonom.


Direktorat opravlja tudi strokovne in administrativne naloge za Svet vlade RS za invalide in Komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 

 

Urad za izvajanje kohezijske politike

 

direktorica: Polona Samec
telefon: 01 369 76 27
 

Urad koordinira programiranje, izvajanje, poročanje, vrednotenje in nadzor nad skladi evropske kohezijske politike ter sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Je kontaktna točka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vse zadeve povezane z izvajanjem evropskih skladov.
 
Urad za izvajanje kohezijske politike sestavljajo:

 • Služba za koordinacijo
 • Služba za finance
 • Služba za kontrole
   

 

Sekretariat

 

generalni sekretar: Simon Švarc

telefon: 01 369 77 24  

e-pošta: simon.svarc(at)gov.si

 

Sekretariat izvaja strokovno-organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministrstvo. Skrbi za načrtovanje in izvajanje kadrovske politike ministrstva, za prostorske, tehnične in organizacijske pogoje dela, načrtuje finančna sredstva za delo ministrstva ter usklajuje in vodi postopke porabe finančnih sredstev.

 

V okviru sekretariata delujejo:

Služba za splošne in kadrovske zadeve

 

Izvaja kadrovsko politiko ministrstva, vodi postopke s področja delovnih razmerij, izobraževanja in strokovnega usposabljanja javnih uslužbencev ministrstva, spremlja kariero zaposlenih ter pripravlja predloge kadrovskega načrta in aktov o  notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ministrstvu. Pripravlja in sodeluje pri pripravi pogodb o delu in avtorskih pogodb, izvaja naloge v zvezi z obračunom plač, nadomestil in drugih pravic iz dela ter skrbi za pripravo in realizacijo načrtov nabav osnovnih sredstev za ministrstvo, vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ministrstva.

 

Glavna pisarna

Izvaja naloge vezane na evidentiranje in arhiviranje dokumentarnega gradiva, kurirska dela, prevoze dokumentov in oseb. Prav tako vodi evidence, pripravlja poročila s področja dela in usklajuje ter opravlja nadzor nad ravnanjem z dokumentarnim gradivom. 

 

Služba za informatiko

 

Načrtuje, usklajuje in vodi postopke za vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje  informacijskih sistemov s področja dela ministrstva, skrbi za informatizacijo ministrstva ter vodi in sodeluje v postopkih za nabavo ter vzdrževanje tehnične in programske računalniške opreme za ministrstvo. Z informacijskimi rešitvami, kot so ISCSD (podpora delovanju centrom za socialno delo), Kurir (podpora delovnim procesom na področju vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja), DomIS (področje institucionalnega varstva starejših in oseb s posebnimi potrebami) in ISVZD (podpora delovanju na področju varnosti in zdravju pri delu), skrbi za informacijsko podporo največjih področij delovanja MDDSZ in povezanih institucij.

 

Služba za proračun

 

Načrtuje proračunska sredstva, usklajuje predlog finančnega načrta ministrstva in organa v sestavi ter postopke izvrševanja finančnega načrta. Izvaja finančne obveznosti po sklenjenih pogodbah s področja dela ministrstva ter izvaja finančni nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

 

V okviru službe za proračun deluje oddelek za finančno operativo, ki skrbi za pripravo finančnih dokumentov in knjigovodskih listin za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov ter za vodenje finančno-računovodske dokumentacije v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta ministrstva.

 

Služba za investicije in premoženje

 

Služba skrbi za upravljanje s premoženjem s področja ministrstva, sodeluje pri pripravi pogodb in pregledovanju pogodb s finančnega vidika, zastopa ministrstvo pred upravnimi in pravosodnimi organi v premoženjskih zadevah in sodeluje pri vodenju izterjave terjatev ministrstva. Vodi evidenco nepremičnega premoženja javnih zavodov s področja ministrstva ter skrbi za pravno urejenost premoženja. Pripravlja in usklajuje programe investicij in investicijskega vzdrževanja za javne zavode in sklade s področja dela ministrstva, izvaja javna naročila, vodi postopke, spremlja in nadzira investicije in investicijsko vzdrževanje.

 

Služba pripravlja strokovne podlage za odločitve, povezane s finančnim poslovanjem javnih zavodov s področja socialnega varstva, sodeluje pri pripravi in vodenju drugih postopkov za financiranje dejavnosti in drugih obveznosti iz pristojnosti ministrstva, skrbi za financiranje javnih zavodov s področja socialnega varstva, analizira in spremlja finančno poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov.

 

Organ v sestavi ministrstva: Inšpektorat RS za delo

 

v. d. glavnega inšpektorja za delo: Jadranko Grlić

naslov: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

telefon: 01 280 36 60, 01 280 36 70

faks: 01 280 36 77, 280 36 76

e-pošta: gp.irsd(at)gov.si

domača stran: http://www.id.gov.si 

 

Inšpektorat RS za delo je ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.

 

Inšpektorat RS za delo v okviru tretjega upravnega področja, to je v okviru socialne inšpekcije izvaja inšpekcijski nadzor tudi nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo, nadzor nad izvajanjem lokalnih skupnosti po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV-UPB1-Uradni list RS, št. 36/04) ter nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne programe na področju socialnega varstva in varstva otrok in družine po posebni pogodbi o sofinanciranju. Nadzor izvajajo inšpektorji za socialne zadeve.