Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je  pristojno za naloge, ki se nanašajo na:

 • položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela
 • sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • kolektivne pogodbe 
 • politiko zaposlovanja doma in v tujini
 • preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
 • zavarovanje za čas brezposelnosti
 • položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine
 • štipendiranje in poklicno izobraževanje
 • varnost pri delu
 • družinsko in demografsko politiko
 • socialno varstvo in socialno skrbstvo
 • družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva
 • položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških
 • usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase
 • varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidovin in žrtev vojn
 • obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

 

 

Normativni program dela: