UVELJAVLJANJE PRAVIC

 • enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: 
   • obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo 
   • vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
   • za MLADOLETNE DIJAKE lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

  •  E-VLOGA (portal e-uprava)  
    • E-vlogo je mogoče vložiti LE ZA otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence in za državno štipendijo; za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje) elektronska oddaja vloge ni možna, vložiti je treba osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 • PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA / SUBVENCIJE VRTCA 
   • če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka / subvencije vrtca, ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati
 • SPOROČANJE SPREMEMB glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
 • POLNOLETNI DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
  če želijo sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije (če jo želijo prejemati na svoj račun); za MLADOLETNE DIJAKE lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo le starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (zgoraj) 

 

 

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

 

 • VLOGA za POGREBNINO IN POSMRTNINO (Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47) 

 

 

 

DRUŽINSKI PREJEMKI

 

S temi vlogami uveljavljate pravico do starševskega dodatka (obr. DP-1), pomoč ob rojstvu otroka (obr. DP-2), do dodatka za veliko družino (obr. DP-4), do dodatka za nego otroka (obr. N-1), do delnega plačila za izgubljeni dohodek (obr. N-2).

 

 

PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

 

S temi vlogami uveljavljate pravice ob rojstvu otroka: materinski dopust in materinsko nadomestilo, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, pomoč ob rojstvu otroka, očetovski dopust in očetovsko nadomestilo, pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, pravico do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok.

 

 

ŠTIPENDIJE

 

 

INSTITUCIONALNO VARSTVO

 

 

 

DRUŽINSKI POMOČNIK

 

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

 • obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
 • obrazec A-I: Izjava invalidne osebe (.doc) (.pdf)
 • obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
 • obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
 • obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
 • obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)

 Predstavitev pravice... 

 

 

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

 

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:

 

 

 

 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

 

 

 

VZAJEMNO PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJ

 

 

 

 

PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

 

 

 

 

DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

 

 

 

 

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA