Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVELJAVLJANJE PRAVIC

NOVOST pri vlaganju vlog za pravice iz javnih sredstev od 1.12.2018 dalje


Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

 
IZJEMA velja za podaljšanje veljavnosti pravice do otroškega dodatka, ki se uveljavlja po Uredbi 883/2004, kjer je za podaljšanje pravice do otroškega dodatka še vedno treba vložiti  vlogo, in sicer v mesecu izteka pravice do otroškega dodatka. Zahtevke rešuje Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke CSD Ljubljana. V tem primeru torej podaljševanja po uradni dolžnosti s strani centra za socialno delo ni.


Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.


Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.


Vloge za mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, pravica do prispevka k plačilu družinskega pomočnika) se vložijo na enak način, kot je veljalo doslej, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti NE odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravic.

 

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

 obrazec za tiskanje: slovenščina - madžarščina - italijanščina (nova vloga od 1. 12. 2018)

 

Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Za mladoletne dijakelahko vlogo za dodelitev državne štipendijevložijostarši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Opozorilo: Pri izpolnjevanju Enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Vloge za izredno denarno socialno pomoč vas opozarjamo, da morate v primeru, če imate vi ali vaš odrasel družinski član sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu ali pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva v prostor, ki je predviden za »Izjavo stranke o materialni ogroženosti«, sami vpisati to dejstvo in predložiti fotokopijo ustreznega dokazila. 
 

 e-vloga(portal e-uprava)  

 

E-vlogo je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo; za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine...) elektronska oddaja vloge ni možna, vložiti je treba osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

obrazec za izpolnjevanje in tiskanje (.doc)

obrazec za izpolnjevanje in tiskanje (italijanščina)

obrazec za izpolnjevanje in tiskanje (madžarščina)

 

Državna štipendija - dijaki in študenti

 

Študentje in polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika.

 

 

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila 

 

Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. posameznega šolskega leta.

 

 

 

Izredna denarna socialna pomoč

  

 

 

Vloga za pogrebnino in posmrtnino

 

 

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47. 

 

Družinski prejemki 

 

S temi vlogami uveljavljate pravico do starševskega dodatka (obr. DP-1), pomoč ob rojstvu otroka (obr. DP-2), do dodatka za veliko družino (obr. DP-4), do dodatka za nego otroka (obr. N-1), do delnega plačila za izgubljeni dohodek (obr. N-2).

 

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo

 

S temi vlogami uveljavljate pravice ob rojstvu otroka: materinski dopust in materinsko nadomestilo, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, pomoč ob rojstvu otroka, očetovski dopust in očetovsko nadomestilo, pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, pravico do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok.

 

Štipendije

 

 

Institucionalno varstvo

 

 

Družinski pomočnik

 

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

  • obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-I: Izjava invalidne osebe (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
  • obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
    • obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
    • obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)

Predstavitev pravice... 

 

 

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

 

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:

 

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

 

Vzajemno priznavanje kvalifikacij

 

Društva v javnem interesu

 

Programi socialnega varstva