ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 

Upravičenci

 

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

 

 

Kje in kako  

  • pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko
  • na enotni vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
    • elektronska vloga - vloži se lahko LE ZA otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence in za državno štipendijo
    • ponovno uveljavljanje subvencije vrtca - če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca.

 

Višina plačila

 

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

 

Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2014, na podlagi povprečne plače za leto 2013, ki znaša 997,01 EUR. Povprečna mesečna plača v letu 2012 je znašala 991,44 EUR.

 

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v % od neto povprečne plače za leto 2013)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 18 %

(do 179,46 EUR)

/

2

nad 18 % do 30 %

(nad 179,46 do 299,10 EUR)

10 %

3

nad 30 % do 36 %

(nad 299,10 do 358,92 EUR)

20 %

4

nad 36 % do 42 %

(nad 358,92 do 418,74 EUR)

30 %

5

nad 42 % do 53 %

(nad 418,74 do 528,42 EUR)

35 %

6

nad 53 % do 64 %

(nad 528,42 do 638,09 EUR)

43 %

7

nad 64 % do 82 %

(nad 638,09 EUR do 817,55 EUR)

53 %

8

nad 82 % do 99 %

(nad 817,55 EUR do 987,04 EUR)

66 %

9

nad 99 %

(nad 987,04 EUR)

77 %

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

 

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

 

Posebne okoliščine

 

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.