Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE NOVOSTI PRI PODALJŠEVANJU IN UVELJAVLJANJU PRAVIC

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se s 1. decembrom 2018 spreminja postopek podaljševanja določenih pravic iz javnih sredstev, in sicer podaljšanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila
 
Od 1. decembra 2018 dalje zato upravičencem do navedenih pravic ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil CSD po uradni dolžnosti.
 
Ker avtomatizacije odločanja s pomočjo informacijskega sistema (tj. da sistem samodejno izdela odločbo brez sodelovanja strokovnega delavca) še ni mogoče zagotoviti, bo odločanje centrov za socialno delo po uradni dolžnosti potekalo nespremenjeno. 
 
V informacijskem sistemu bodo v začetku decembra 2018 že pripravljene vloge za upravičence, ki jim pravica do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca izteče z 31. decembrom 2018.  Teh upravičencev je okoli 30.000. To pomeni, da bodo centri za socialno delo za navedene upravičence po uradni dolžnosti odločili o nadaljnjem upravičenju do otroškega dodatka oziroma znižanju plačila vrtca. 
 
Če oseba prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, mora vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice. 
 
Vsebinski pogoji uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se ne spreminjajo.
 
Želimo še opozoriti, da od 1. decembra 2018 ni sprememb v postopkih priznavanja pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da mora oseba: 

 • vložiti vlogo, ko prvič uveljavlja pravico,
 • vložiti vlogo za podaljšanje priznane pravice, 
 • sporočiti spremembo v času trajanja pravice. 

Primer: osebi izteče pravica do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka z 31. decembrom 2018:

 • O podaljšanju pravice do otroškega dodatka bo odločal center za socialno delo po uradni dolžnosti - oseba ne vlaga vloge za podaljšanje pravice do otroškega dodatka. 
 • Če želi oseba od 1. januarja 2019 dalje še nadalje prejemati denarno socialno pomoč, mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči najkasneje do 31. decembra 2018.

V nadaljevanju bo ločeno predstavljen vpliv spremenjene zakonodaje na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za t.i. letne in mesečne pravice.
 

LETNE PRAVICE (Pravica do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila)

 1. Za katere pravice iz javnih sredstev in od kdaj velja, da bodo CSD-ji po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice oziroma da za podaljšanje pravice ni več treba vložiti vloge?
 2. Vložil sem vlogo za znižanje plačila vrtca. Center za socialno delo je vlogo za priznanje pravice zavrnil.
 3. CSD o podaljšanju pravice do otroškega dodatka odloča po uradni dolžnosti in izda odločbo, s katero mi pravica do otroškega dodatka več ne pripada. Ali lahko pride do takšnih primerov?
 4. Ali je možen preklic podaljševanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, s strani CSD po uradni dolžnosti?
 5. Do marca 2019 sem upravičena do otroškega dodatka in pravice do znižanega plačila vrtca. Želim, da CSD po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje samo za pravico do znižanega plačila vrtca, otroškega dodatka pa ne želim več uveljavljati. Kaj moram storiti?
 6. Prejela sem obvestilo, da se mi pravica do znižanega plačila vrtca ne podaljša. Kaj to pomeni?
 7. Kdaj mora upravičenec vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca in subvencije malice ter kosila?
 8. Zakaj na spletni strani MDDSZ ni več Vloge za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca?
 9. Zaposlen sem v Avstriji in tam tudi obvezno socialno zavarovan. V Sloveniji sem otroški dodatek do sedaj prejemal na podlagi odločbe krajevno pristojnega centra za socialno delo (o pravici ni odločala Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke ). Ali moram vložiti vlogo za podaljšanje pravice do otroškega dodatka?
 10. Ali bo v primeru izteka pravice do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca, ki potečeta decembra 2018, po uradni dolžnosti s strani CSD izdana januarja 2019?
 11. Ali je še vedno treba sporočati spremembe, ki nastanejo med prejemanjem pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosil?
 12. Kdaj bodo CSD-ji o podaljšanju t.i. letnih pravic odločali z informativnim izračunom?

MESEČNE PRAVICE 

(pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika)

 

Postopki uveljavljanja pravic se NE spreminjajo v primeru postopkov priznavanja pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika.


Vlogo je treba vložiti:
•    za prvo uveljavljanje pravice,
•    za podaljšanje že priznane pravice,
•    za sporočanje zakonsko določenih spremembe med trajanjem priznane pravice.


CSD-ji niso pooblaščeni za odločanje o nadaljnji upravičenosti do mesečnih pravic po uradni dolžnosti. Postopek uveljavljanja in odločanja o omenjenih pravicah iz javnih sredstev ostaja nespremenjen.

 1. Kakšne so spremembe v postopku uveljavljanja denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika?
 2. Oseba želi uveljaviti denarno socialno pomoč. Kaj mora storiti?
 3. Osebi 31. decembra 2018 izteče pravica denarne socialne pomoči. Ali mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice?
 4. Osebi 31. marca 2019 izteče pravica do subvencije najemnine. Ali mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice?
 5. Oseba je upravičena do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka. Obe pravici iztečeta  31. decembra 2018 in ju želi ponovno uveljavljati oziroma prejemati. 
  Ali mora vložiti vlogo za podaljšanje pravic?
 6. Ali bodo CSD-ji informativne izračune izdajali tudi pri odločanju o podaljšanju t.i. mesečnih pravic?

Za katere pravice iz javnih sredstev in od kdaj velja, da bodo CSD-ji po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice oziroma da za podaljšanje pravice ni več treba vložiti vloge?

 

Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti odločali o podaljšanju naslednjih pravic iz javnih sredstev:

 • otroškega dodatka,
 • državne štipendije, 
 • znižanega plačila vrtca ter 
 • subvencije malice in kosila, 

ki se iztečejo od meseca decembra 2018 dalje. 


Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih pravic od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo CSD-ji po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. 


OPOZORILO: Za prvo priznanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila je še vedno treba vložiti vlogo, prav tako je treba sporočati zakonsko določene spremembe med trajanjem priznane pravice.


Primer: pravica otroškega dodatka izteče 31. januarja 2019

Če ste upravičeni do otroškega dodatka do 31. januarja 2019, vam vloge za podaljšanje priznanja pravice ni treba vložiti, saj bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju otroškega dodatka od 1. februarja 2019 dalje. 


Če še vam je rodil otrok in še nimate pravice do otroškega dodatka, morate za pridobitev pravice vložiti vlogo za priznanje otroškega dodatka. 
 

Vložil sem vlogo za znižanje plačila vrtca. Center za socialno delo je vlogo za priznanje pravice zavrnil.

 

Če je bila vloga za priznanje znižanega plačila vrtca (enako velja za otroški dodatek, državno štipendijo ter subvencijo malice in kosila), zavrnjena (pravica ni bila priznana), mora stranka za ponovno uveljavitev sama vložiti novo vlogo.


V primeru zavrnitve vloge za  priznanje pravice ne pride do podaljševanja pravic po uradni dolžnosti s strani CSD-jev. To velja zgolj za pravice, ki so bile priznane. 


Primer: pravica do znižanega plačila vrtca je zavrnjena


Če ste vašega otroka prvič vpisali v vrtec in želite uveljavljati znižano plačilo vrtca, morate vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca. Če do znižanega plačila vrtca na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca  niste upravičeni, ker ne izpolnjujete zakonsko določenih pogojev, morate za ponovno uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca vložiti novo vlogo.
 

CSD o podaljšanju pravice do otroškega dodatka odloča po uradni dolžnosti in izda odločbo, s katero mi pravica do otroškega dodatka več ne pripada. Ali lahko pride do takšnih primerov?

 

DA. Ko CSD po uradni dolžnosti odloča o podaljšanju pravice do otroškega dodatka (enako velja za državno štipendijo, znižanje plačila vrtca, subvencijo malice in kosila), preveri izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev (krog oseb, ki sodi v družino ter njihov materialni položaj). Če je v postopku ugotovljeno, da družina presega dohodkovni cenzus za priznanje pravice, se ta zavrne.  


Primer: CSD v postopku podaljšanja lahko ugotovi, da pravica do otroškega dodatka več ne pripada


Če ste upravičeni do otroškega dodatka do 31. januarja 2019, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice. Pri tem bo preveril izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev. Če bo CSD ugotovil, da pogoji za priznanje pravice od 1. februarja 2019 dalje niso izpolnjeni, bo z odločbo odločeno, da od 1. februarja 2019 dalje niste upravičeni do otroškega dodatka. 
 

Ali je možen preklic podaljševanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, s strani CSD po uradni dolžnosti? 

 

DA, upravičenec se lahko odpove podaljšanju priznane pravice. Preklic je možen, vendar mora biti podan pisno in v zakonsko določenem roku, tj. najpozneje do konca meseca pred mesecem izteka pravice. Preklic učinkuje kot prepoved podaljšanja zgolj konkretni pravici in za konkretni postopek.


Primer: Če vam pravica do otroškega dodatka poteče 30. aprila, lahko prekličete odločanje o podaljšanju pravice tako, da to pisno sporočite CSD do 31. marca.
 

Do marca 2019 sem upravičena do otroškega dodatka in pravice do znižanega plačila vrtca. Želim, da CSD po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje samo za pravico do znižanega plačila vrtca, otroškega dodatka pa ne želim več uveljavljati. Kaj moram storiti?

 

Ker se vam pravica do otroškega dodatka izteče marca 2019, morate preklic odločanja o podaljšanju veljavnosti otroškega dodatka pisno sporočiti pristojnemu CSD delo do konca februarja 2019.


CSD bo po uradni dolžnosti odločil o nadaljnji upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Izjava o preklicu odločanja o podaljšanju otroškega dodatka NE vpliva na nadaljnje upravičenje do znižanega plačila vrtca.
 

Prejela sem obvestilo, da se mi pravica do znižanega plačila vrtca ne podaljša. Kaj to pomeni?

 

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se podaljševanje letnih pravic s strani CSD po uradni dolžnosti ne izvede za:

 • znižano plačilo vrtca, če iz uradnih evidenc izhaja, da noben otrok ni vpisan v vrtec,
 • za državno štipendijo, če dijak oziroma študent konča izobraževalni program, za katerega je prejemal državno štipendijo,

V navedenih primerih oseba do pravice v skladu z zakonsko določenimi pogoji ne more biti več upravičena, zato jo CSD o navedenem dejstvu obvesti in hkrati opozori, da lahko v 30 dneh po vročitvi obvestila zahteva izdajo odločbe.


Navedeno za znižano plačilo vrtca pomeni, da je CSD iz uradnih evidenc ugotovil, da noben otrok iz vaše družine ni vpisan v vrtec, zato o podaljšanju pravice do znižanega plačila vrtca ne bo odločeno, tj. CSD odločbe ne bo izdal in vam jo vročil, imate pa možnost, da v roku 30 dni od vročitve obvestila, zahtevate izdajo odločbe, če menite, da podatki iz uradnih evidenc niso pravilni, tj. da je otrok vpisan v vrtec, pa podatek ni evidentiran v evidenci.
 

Kdaj mora upravičenec vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca in subvencije malice ter kosila?

 

Oseba MORA vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca in subvencije malice ter kosila, ko: 

 • prvič vlaga vlogo za priznanje pravice – pravica še ni priznana (npr. prvi vpis otroka v vrtec in vloga za znižanje plačila vrtca, rojstvo otroka in vloga za priznanje otroškega dodatka,..),
 • je pravica na podlagi vloge zavrnjena (pravica ni priznana) in želi pravico ponovno uveljaviti, 
 • je pravica v postopku podaljšanja pravice po uradni dolžnosti s strani CSD zavrnjena in želi pravico ponovno uveljaviti,
 • želi podaljšati pravico do otroškega dodatka, ki se uveljavlja po Uredbi 883/2004. O koordinaciji sistemov socialne varnosti (v Republiki Sloveniji uveljavljam razliko do družinskih dajatev, otrok biva v drugi državi EU...) in o pravici odloča Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani CSD-jev velja namreč samo pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki so bile priznane.
 

Zakaj na spletni strani MDDSZ ni več Vloge za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca?

 

S 1. decembrom 2018 se spreminja postopek podaljševanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila in sicer upravičencem do navedenih pravic ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil CSD po uradni dolžnosti.

Zaposlen sem v Avstriji in tam tudi obvezno socialno zavarovan. V Sloveniji sem otroški dodatek do sedaj prejemal na podlagi odločbe krajevno pristojnega centra za socialno delo (o pravici ni odločala Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke )prejemam otroški dodatek.. Ali moram vložiti vlogo za podaljšanje pravice do otroškega dodatka?

 

NE, ker ste do otroškega dodatka upravičen po nacionalni zakonodaji (pravico do otroškega dodatka ste do sedaj prejemali na podlagi odločbe krajevno pristojnega centra za socialno delo).

Ali bo v primeru izteka pravice do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca, ki potečeta decembra 2018, po uradni dolžnosti, s strani CSD izdana januarja 2019?

 

Avtomatizacije odločanja s pomočjo informacijskega sistema še ni mogoče zagotoviti, zato bo odločanje CSD-jev po uradni dolžnosti potekalo nespremenjeno. 


Kako hitro vam bo izdana odločba, je odvisno od obremenjenosti CSD-jev in od okoliščin vašega primera, tj. ali je potreben poseben ugotovitveni postopek (pridobivanje podatkov), ali ne. Praviloma je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev potreben poseben ugotovitveni postopek.


Zakonsko določen rok za izdajo odločbe s strani CSD, če je bil začet postopek po uradni dolžnosti je:

 • en mesec od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti (če ni potreben poseben ugotovitveni postopek), 
 • dva meseca (če je potreben poseben ugotovitveni postopek).

Ker bodo vse vloge za podaljšanje letnih pravic za CSD pripravljene že v začetku meseca decembra, ne pričakujemo zamud pri odločanju.


Na CSD se lahko pozanimate, ali ste uvrščeni na seznam za podaljšanje pravice po uradni dolžnosti ter ali vam je bila mogoče odločba že poslana, vendar je niste prejeli (v takem primeru vam bo CSD odločbo poslal ponovno).
 

Ali je še vedno treba sporočati spremembe, ki nastanejo med prejemanjem pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosil?

 

DA. Če med prejemanjem pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosil pride do zakonsko določene spremembe (tj. do spremembe števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico), je spremembo treba CSD še vedno sporočiti, in sicer v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli.

Kdaj bodo CSD-ji o podaljšanju t.i. letnih pravic odločali z informativnim izračunom?

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  določa, da se o podaljšanju letnih pravic (tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila) po uradni dolžnosti s strani CSD odloča z odločbo, z informativnim izračunom pa šele takrat, ko bo informacijski sistem to omogočal na avtomatiziran način. 
Informacijski sistem samodejne izdaje informativnega izračuna trenutno še ne omogoča, zato bo o podaljševanju letnih pravic od decembra 2018 dalje odločeno z odločbo.
 

Kakšne so spremembe v postopku uveljavljanja denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika?

 

Postopek uveljavljanja in odločanja o omenjenih pravicah iz javnih sredstev ostaja nespremenjen. Vlogo je treba vložiti tako za prvo uveljavljanje pravice kot tudi za podaljšanje pravice, saj CSD-ji po uradni dolžnosti NE odločajo o nadaljnji upravičenosti do mesečnih pravic. 

Oseba želi uveljaviti denarno socialno pomoč. Kaj mora storiti?

 

Za prvo priznanje pravice do denarne socialne pomoči mora oseba vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki se lahko vloži papirno ali elektronsko. 

Osebi 31. decembra 2018 izteče pravica denarne socialne pomoči. Ali mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice?

 

DA. Če oseba želi tudi od 1. januarja 2019 prejemati denarno socialno pomoč, mora najkasneje do 31. decembra 2018 vložiti vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči. 


OPOZORILO: CSD v primeru izteka denarne socialne pomoči ne odloča o podaljšanju po uradni dolžnosti. 
 

Osebi 31. marca 2019 izteče pravica do subvencije najemnine. Ali mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice? 

 

DA. Če oseba želi tudi od 1. aprila 2019 dalje prejemati subvencijo najemnine, mora najkasneje do 31. marca 2018 vložiti vlogo za podaljšanje pravice. 


OPOZORILO: CSD v primeru izteka subvencije najemnine ne odloča o podaljšanju po uradni dolžnosti. 
 

Oseba je upravičena do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka. Obe pravici iztečeta 31. decembra 2018 in ju želi ponovno uveljavljati oziroma prejemati. Ali mora vložiti vlogo za podaljšanje pravic?

 

Če v istem mesecu (od decembra 2018 dalje) potečeta tako letna pravica kot mesečna pravica in želite obe pravici ponovno uveljavljati oziroma prejemati, morate za mesečno pravico vložiti vlogo za podaljšanje priznanja pravice, za letno pravico pa vam vloge ni treba več vložiti, saj bo CSD o podaljšanju letne pravice odločil po uradni dolžnosti.

 • za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči MORA upravičenec vložiti vlogo do 31. decembra, če želi pravico še nadalje prejemati od 1 januarja 2019 dalje.
 • za podaljšanje pravice do otroškega dodatka upravičenec NE vloži vloge za podaljšanje pravice do otroškega dodatka. O podaljšanju pravice do otroškega dodatka odloča CSD po uradni dolžnosti. 
   

Ali bodo  CSD-ji informativne izračune izdajali tudi pri odločanju o podaljšanju t.i. mesečnih pravic?

 

NE. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev CSD-ji po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti samo do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila ter bodo izdajali informativne izračune šele takrat, ko bo informacijski sistem to omogočal na avtomatiziran način.


Postopek uveljavljanja in odločanja o mesečnih pravicah ostaja nespremenjen.