Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVICA DO KRITJA PRISPEVKOV ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

 

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.

 

Upravičenci

 

Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so:

  • državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč,
  • osebe brez krivdnih razlogov,
  • osebe, ki niso zavarovane osebe iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot zavarovane osebe se NE štejejo družinski člani osebe, ki imajo zadržane pravice po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Obdobje upravičenosti

 

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči. Dodeli se za dobo:

  • od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič,
  • od 1 do 6 mesecev: ko je vloga ponovno oddana (prejemanje denarne socialne pomoči brez presledkov), in so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve nespremenjene,
  • največ za 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,
  • trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali v starosti nad 63 let za žensko in nad 65 let za moškega, ter, ki je brez premoženja upoštevanega po tem zakonu ali je v institucionalnem varstvu, hkrati pa tudi družinski člani izpolnjujejo enake  pogoje.

Če ima oseba že priznano pravico do denarne socialne pomoči, ji v primeru prenehanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja na drugi pravni podlagi pravica pripada od prvega naslednjega dne po prenehanju zdravstvenega zavarovanja na drugi pravni podlagi.

 

Center za socialno delo odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za enako obdobje kot denarna socialna pomoč.

 

V primeru »podaljšanja« pravice do denarne socialne pomoči ali pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, upravičencu le-ta pripada od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.


Primer: Če vlogo za denarno socialno pomoč ali vlogo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite 1. 3. 2018, vam v primeru izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, pravica pripada od 1. 4. 2018 dalje.

 

Opozorilo:
Svetujemo vam, da vlogo za »podaljšanje« pravice do denarne socialne pomoči ali za »podaljšanje« pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite vedno v začetku meseca, v katerem vam upravičenost do pravice poteče (npr. če vam je bila pravica dodeljena za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018, vlogo vložite že na začetku meseca maja, in ne šele konec meseca maja 2018). Na ta način bo imel CSD dovolj časa za izdajo ustrezne odločbe in za obvestilo ZZZS o »ponovnem« obstoju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in posledično do odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bo prišlo.

MDDSZ obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občino stalnega prebivališča.