Skoči na vsebino

PRAVICA DO KRITJA RAZLIKE DO POLNE VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV

 

Cilj ukrepa je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso že na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti.

 

Upravičenci

 

 


Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki bivajo v Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanjem in stalnim bivališčem v RS in so:

  • upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in
  • niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

 

Do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev so upravičeni največ za obdobje, za katero se jim dodeli denarna socialna pomoč.

 

Plačilo zdravstvenih storitev se v celoti zagotovi vojaškim invalidom in civilnim invalidom vojne, s tem, da razliko nad ravnijo obveznega zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. Prav tako imajo v celoti zagotovljene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja otroci.


Center za socialno delo odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. CSD obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.