Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE

Staršem od 1. 9. 2014 dalje v veliki večini primerov ni več  treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice, saj šole upoštevajo podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. 

 

Novost od 1. decembra 2018 dalje: 
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do subvencije malice, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do subvencije malice (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.  


Vlogo je treba vložiti samo v primeru prvega uveljavljanja pravice in, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico. 


 Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do subvencije malice po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do subvencije malice. 

 

Brezplačna malica

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 553,63 evrov.
  • Dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 438,72 evrov (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).
  • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
  • Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.
  • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Delna subvencija malice
 
Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 438,73 do 553,63 evrov (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.
  • nad 553,64 do 668,53 evrov (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

Če nobena od povezanih oseb učenca ali dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma na podlagi podaljšanja pravice po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo. 

 

Obdobje upravičenosti


Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico.

 

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

 

V primeru prve vloge za subvencijo malice, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

 

Subvencija malice se prizna za obdobjeenega šolskega leta.